Cilat janë tre arritjet/ premtimet kryesore që ju mendoni si të suksesshme gjatë vitit të  parë të drejtimit të Bashkisë Krujë?

Kthimi i Bashkisë Krujë në një institucion të hapur, transparent, bashkë vendimmarrës ku çdo banorë trajtohet me vëmendjen më të madhe në marrjen e një shërbimi të shpejtë e të saktë. Në ditët e para të drejtimit të institucionit u desh një punë e madhe në kthimin e besueshmërisë së qytetarëve në Bashkinë Krujë. Kjo përmes vendosjes dhe zbatimit të një rregulloreje të qartë, përmes krijimit të sektorit të Marrëdhënieve me Publikun, krijimit të një strategjie të komunikimit dhe programit të transparencës.

Kthimi i ligjshmërisë mbi territorin, ku Kruja ishte shembulli perfekt i abuzimit mbi territorin, ku prona publike shihej si hapësira e radhës që duhet me patjetër zaptuar e asnjëherë vlerësuar me dëshirën për ta mirëmbajtur atë. Prandaj aksioni i parë i ndërmarrë ka qenë prishja e ndërtimeve pa leje, që bashkë me INUK liruam një sërë hapësirash publike. Këto hapësira publike po trajtohen nga zyra e Urbanistikës me projekte, për ti kthyer ne hapësira  në shërbim qytetarëve.

Premtimi më i madh ka qenë  kthimi i Bashkisë  Krujë, në një  kantier ndërtimi ku në 4 vite do bëhen aq sa 25 vite të marra bashkë. E shembull i mirë janë investimet që kanë nisur thuajse në çdo njësi administrative. Përmendim këtu, nisjen e punimeve në rikonstruksionin e banesave të komunitetit rom, pastrimin e rezervuarit të Thumanës, bashkë me rrjetin e shpërndarjes e cila është një investim i rëndësishëm për ekonominë bujqësore. Futja për  herë të parë e Njësisë Administrative Bubq dhe Nikël, në sistemin e pastrimit të mbetjeve përmes 80 kontejnerëve të shpërndarë në çdo fshat të këtyre njësive bashkë me mjetin teknologjik për zbrazjen e kontejnerëve.  Vazhduar më tej me përmirësimin e infrastrukturës rrugore, me investime të rëndësishme në fshatin Halil, fshatin Grepsë në Nikël, në Arrameras- Fushë Krujë. Apo ato që priten të vazhdojnë brenda kësaj vere, rruga në Dukagjin, në Gramëz dhe përmirësimi i infrastrukturës rrugore në  qytetin e Krujës. Pa harruar edhe investimin e madh të qytetit të Krujës e cila do e ndryshojë gjithë qendrën e qytetit historik.

Çfarë ka bërë Bashkia në sigurimin e pjesëmarrjes  qytetare (konsultimeve publike,etj) dhe transparencën gjatë këtij viti?

E përmendur më lart, kthimi i besueshmërisë së qytetarëve në Institucionin e Bashkisë Krujë ishte një ndër punët e para që ne nisëm, mes hapash drejt  marrjes së përbashkët të vendimeve që prekin interesat e publikut. Plani rregullues është e një rëndësie madhore sidomos për Qytetin e Krujës dhe nisur nga kjo e gjithë analizimi i territorit dhe mundësitë që ofron janë bërë përmes dëgjesave publike. Buxheti 2016, i pari buxhet si Kryetar i Bashkisë Krujë  dhe i pari që është përgatitur bashkë me banorët e Bashkisë Krujë.

Gjithashtu në funksion të transparencës, është bërë nga e para një faqe e re ne web. Kruja.gov.al, ku çdokush shikon vendimet që merren nga Këshilli Bashkiak, lajmërimet e ndryshme, punët publike që ndërmerren. Gjithashtu çdokush banor mund të dërgojë një ankesë ose kërkese pranë Zyrës së Marrëdhënieve me Publikun, ose përmes hapësirës ne web, Shkruaj Kryetarit ose Përmirëso qytetin (permiresoqytetin.al )

Cilat janë  tre sfidat  kryesore  me të cilat përballet Bashkia e re dhe si mendoni  t’i  adresoni ato?

Infrastruktura rrugore është një ndër sfidat e mëdha të Bashkisë Krujë, sidomos në zonat rurale por gjithashtu edhe qyteti i Krujës përmirësimin e rrugëve brenda lagjeve. Prandaj është menduar, nisur dhe nga kërkesat e vazhdueshme të vetë banorëve, të investohet shumë në këtë pjesë.  Ujësjellës Kanalizime Krujë është dhe sfida më e madhe e mandatit tim, nisur nga problemet e shumta që ka me furnizimin me ujë të pijshëm. Menaxhimi i dobët borxhet e mëdha të akumuluara prej kohësh, nevoja shumë e madhe për investime në rrjetin e shpërndarjes apo mungesa e një rrjeti të shpërndarjes në Njësinë Administrative Bubq dhe Nikël. Aktualisht ka nisur një punë e mirë në mirëmbajtjen e rrjetit ekzistues, prerjen e lidhjeve të paligjshme dhe ndërtimin e kolektorëve. Kjo gjë ka ndikuar që furnizimi me ujë të pijshëm të jetë më i madh, por sërish pa plotësuar nevojat për ujë të pijshëm.

Zhvillimi i ekonomisë rurale, përmes një strategjie të mirëfilltë që nisin nga pastrimi dhe sistemimi i kanaleve kulluese, vaditëse apo lidhja e produktit bujqësor me tregun, duke i shtuar këtu dhe subvencionet që jep qeveria shqiptare janë një paketë e mirë e rikthimit të vëmendjes ndaj bujqësisë, nisur nga potencialet e jashtëzakonshme që territori i Bashkisë ofron.

Punësimi  vijon të jetë  problem  për Krujën  dhe ju keni premtuar  zgjidhje. Çfarë është bërë  dhe çfarë pritet të bëhet?

Së pari, duhet të biem dakord që punësimi nuk është problem vetëm i Krujës, është sfidë kombëtare apo dhe rajonale. Kruja është një ndër ato bashki që ka të zhvilluar turizmin, industrinë fasone, bujqësinë sikundër ofron dhe potenciale të mëdha edhe në blegtori. Afërsia gjeografike me kryeqytetin apo dhe Durrësin ka bërë që të jenë mundësi dhe hapësira punësimi. Pa harruar këtu edhe sektori i shërbimeve që është i zhvilluar sidomos në zonat si Fushë Kruja apo zona turistike e qytetit të Krujës.  Investimet publike janë hapësirë e mirë punësimi, ku falë dhe dakordësisë së gjetur nga subjektet që kanë nisur punimet, kanë marrë punëtorë në zonat ku po kryhen punimet.

Zona e Fushë-Krujës  është vazhdimisht  e rrezikuar  nga përmbytjet. Kur do të marrë  zgjidhje  ky problem?

Zona fushore e Bashkisë Krujë, është ndeshur gjithmonë me problemin e përmbytjeve të tokave bujqësore dhe shtëpive. Është një ndër problemet më shqetësuese, ndaj së cilës ne kemi marrë masa të menjëhershme në Njësinë Administrative Bubq dhe Fushë Krujë. Një ndër masat e para që kemi marrë në Njësinë që preket më së shumti, është Bubqi, ku kemi pastruar kolektorët kryesor me një gjatësi prej 7 km, sikundër dhe kanalet dytësore. Ndërsa në Fushë Krujë është planifikuar në këtë vit buxhetor, thellimi i lumit Zezë, sidomos në pjesën e rurale të kësaj Njësie. Ndërkohë familjet të cilat u preken nga përmbytjet gjatë muajit janar bashkë me biznesin vendas, ju gjendëm pranë mes ndihmash dhe pajisje elektro-shtëpiake.

Fabrikat e çimentos  dhe furrat e gëlqeres vijojnë të krijojnë  ndotje të madhe.  Çfarë do të bëhet me to?

Bashkia Krujë së bashku me Ministrinë e Mjedisit janë konsultuar në funksion të gjetjes së një zgjidhjeje për ta parandaluar sa më shumë ndotjen që shkaktohet nga veprimtaria e dy fabrikave të çimentos. Përmes një monitorimi të kujdesshëm të ndotjes që shkaktohet në atë zonë, është zgjidhja më e mirë dhe në rast se hasen ndotje të ambientit kompanitë do përballen me penalitete sipas ligjit.

Ndërsa për furrat e prodhimit të gëlqeres, në fillim të vitit 2014, u ndërmor një aksion nga Ministria e Mjedisit dhe INUK, në prishjen e tyre në gjithë territorin e Bashkisë Krujë. Dhe prej vitit 2014, Bashkia Krujë e ka vënë në monitorim të vazhdueshëm, në bashkëpunim dhe me agjencitë ligj-zbatuese, aktivitetin e këtyre sipërmarrjeve të cilat kishin një efekt shkatërrues të ambientit, shëndetit të banorëve dhe turizmit.

Kruja vizitohet nga  shumë  turistë më së shumti ditorë . Çfarë  mendoni  se mund të bëhet  për ta  fuqizuar  turizmin  si aktivitet ekonomik në  këtë qytet?

Bashkia e Krujës është e shtrirë thuajse mbi një histori shumë të gjerë e më të rëndësishmen, prej antikitetit, mesjetës dhe moderne. Në territorin e saj janë rreth 26 monumente kulturore dhe 11 monumente të natyrës të cilat bashkë ofrojnë një produkt turistik shumë tërheqës për turistët vendas dhe të huaj. Gjithmonë ka qenë një ndër degët kryesore të zhvillimit ekonomik sidomos të qytetit të Krujës, ndaj të cilës kemi gjithë vullnetin për ta bërë akoma më tërheqës për turistët, përmes investimeve që zgjidhin problemet që turizmi ka. Falë Fondit të Zhvillimit të Rajoneve, shpejt pritet të nisë Rehabilitimi i Qendrës së Krujës duke e kthyer në një hapësirë të madhe publike, zgjerimi i rrugëve nga hyrja e qytetit deri në qendër apo ndërtimi i një parkingu. Bashkë me partnerët e Fondit Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim AADF, do ngremë një sinjalistikë moderne turistike, apo qendrat Info-Point. Duhet përmendur gjithashtu që në funksion të turizmit u liruan të gjitha hapësirat publike që prej vitesh ishin zënë në çdo pjesë të Kalasë së Krujës. E vendosëm prioritetin më kryesor mirëmbajtjen e zonave turistike dhe në funksion të zhvillimit të artizanatit në zonën e “Pazarit të Vjetër”, i kemi përjashtuar nga taksat lokale gjithë bizneset që operojnë në këtë zonë.

Shumë fshatra  vijojnë të vuajnë  mungesën e ujit të pijshëm dhe të kanalizimeve. A keni  projekte  që të investohet  për zgjidhjen e tyre?

Aktualisht  vlen të përmendet  shërbimi i kanalizimeve  dhe ujësjellës  gjendet  mes një sërë problemesh , që fillojnë  gjerë nga menaxhimi  i dobët i bërë prej kohësh , borxhet e mëdha të akumuluara prej vitesh,  mospagesa  e faturave  nga ana  e konsumatorëve , rrjeti i rënduar  i shpërndarjes  së ujit të pijshëm apo dhe mungesa e tij në disa fshatra të Bashkisë Krujë. Pavarësisht gjithë kësaj  situate, Drejtoria Ujësjellës Kanalizime në  Bashkinë Krujë  ka marrë një sërë nismash në menaxhimin e rrjetit,  ndërprerjen e lidhjeve të  paligjshme , shtimin e rrjetit  në zonat që prej vitesh  nuk kanë pasur rrjet të furnizimit me ujë të pijshëm  apo dhe ndërprerja për konsumatorët debitorë.

Sikundër janë marrë një sërë investime si blerja e një pompe centrifugale në Gramëz, shtrirja e rrjetit në gjithë qytetin e Krujës, deri në fshatin Picrragë. Po ashtu kemi parashikuar në buxhetin e këtij viti, ndërtimin e linjës kryesore të ujësjellësit në Bubq, ndërtimin e rrjetit të shpërndarjes të ujit të pijshëm në fshatin Budull, ndërtimin e dy depove të ujit në Borizanë dhe ndërtimin e linjës së shpërndarjes në Thumanë.

Gjithsesi duhet përmendur se përmirësimi i furnizimit me ujë të pijshëm është një sfidë e madhe, për të cilën do investojmë vit pas viti deri në përmbushjen e premtimit tim për të përmirësuar ndjeshëm këtë sektor.

A ka aktualisht shërbim  pastrimi  dhe të heqjes së mbeturinave  në të gjithë territorin  e Bashkisë Krujë , përfshirë  fshatrat apo shërbimi vijon të jetë i kufizuar vetëm në qytete?

Fillimisht, rishikuam gjithë kontratat që Bashkia Krujë dhe Fushë Krujë kishin me operatorët private që ofronin shërbimin e pastrimit, duke zgjeruar hartën e mbulimit me këtë shërbim. Gjithashtu duke shtuar monitorimin periodik nga ana e Bashkisë në funksion të rritjes së cilësisë së këtij shërbimi.

Për herë të parë në Njësinë Administrative Nikël dhe Bubq, kemi futjen e sistemit të pastrimit të mbetjeve, përmes 80 kontejnerëve dhe mjetin teknologjik për zbrazjen e tyre. Gjithashtu në Fushë Krujë, shtuam dhe 20 kontejnerë në zonat më problematike, duke siguruar një territor më të pastër.

 

nga: Pushtetivendor

Comments (79)

 • SEWA GENSET

  Great information. Lucky me I came across your site by accident (stumbleupon). I have bookmarked it for later!

 • Shane Chidgzey

  Ahaa, its fastidious conversation about this piece of writing at this place at this website, I have read all that, so now me also commenting at this place.|

 • ONE STOP TOTAL SOLUTION FOR DIESEL GENSET

  This site was… how do I say it? Relevant!! Finally I’ve found something that helped me. Thanks!

 • สล็อต2020

  Having read this I thought it was very enlightening. I appreciate you taking the time and energy to put this short article together. I once again find myself spending a lot of time both reading and leaving comments. But so what, it was still worth it!

 • Check This Site Out

  An interesting discussion is definitely worth comment. I do believe that you need to write more on this topic, it might not be a taboo subject but generally people do not discuss these subjects. To the next! Kind regards!!

 • Additional Reading

  Great info. Lucky me I ran across your site by chance (stumbleupon). I’ve book marked it for later!

 • Servpro

  This site was… how do I say it? Relevant!! Finally I’ve found something that helped me. Kudos!

 • Servpro

  Everything is very open with a very clear clarification of the challenges. It was definitely informative. Your site is useful. Thank you for sharing!

 • tests generator

  I couldn’t refrain from commenting. Exceptionally well written!

 • isometric dotted grid paper

  I believe the admin of the site is actually spending so much time for his
  web site, since here every data is quality based information.

  Feel free to surf to my webpage: isometric dotted grid paper

 • graphics processing unit

  I blog frequently and I seriously thank you for your content. The article has really peaked my interest. I’m going to bookmark your blog and keep checking for new information about once a week. I subscribed to your Feed as well.

 • 格安スマホ

  Greetings! Very useful advice in this particular post! It is the little changes that make the largest changes. Many thanks for sharing!

 • Cherry Audio

  Howdy! This post could not be written any better! Looking at this article reminds me of my previous roommate! He always kept talking about this. I’ll send this information to him. Fairly certain he’ll have a very good read. Many thanks for sharing!

 • digital signature

  It’s hard to find well-informed people on this subject, however, you sound like you know what you’re talking about! Thanks

 • k an cap noi dung

  Great post. I was checking continuously this blog and I’m inspired! Extremely useful information specifically the remaining section 🙂 I maintain such information much. I used to be seeking this particular info for a long time. Thanks and best of luck. |

 • 人気男性化粧品

  I used to be able to find good advice from your articles.

 • 格安洗顔料通販

  You are so awesome! I do not suppose I’ve truly read through something like that before. So wonderful to discover another person with a few genuine thoughts on this issue. Seriously.. thanks for starting this up. This website is something that’s needed on the internet, someone with a bit of originality!

 • source

  This web site really has all the information and facts I wanted about this subject and didn’t know who to ask.

 • link

  Way cool! Some very valid points! I appreciate you writing this post plus the rest of the site is really good.

 • Check This Link Out

  You’ve made some really good points there. I checked on the internet for additional information about the issue and found most people will go along with your views on this web site.

 • Additional information

  I’m amazed, I have to admit. Seldom do I come across a blog that’s both educative and entertaining, and without a doubt, you’ve hit the nail on the head. The problem is something which too few folks are speaking intelligently about. Now i’m very happy that I came across this in my search for something concerning this.

 • draughts games

  I used to be able to find good advice from your articles.

 • Sugar Balance side effects

  I like it when folks get together and share opinions. Great blog, continue the good work!

 • playing checkers against the computer

  Spot on with this write-up, I honestly believe this web site needs much more attention. I’ll probably be returning to see more, thanks for the information!

 • Windows 10 Activator Loader

  I couldn’t resist commenting. Exceptionally well written!

 • WavePad Sound Editor

  Aw, this was a very nice post. Taking a few minutes and actual effort to generate a superb article… but what can I say… I put things off a lot and never seem to get nearly anything done.

 • Driver Talent Pro

  This is the perfect webpage for anyone who hopes to understand this topic. You realize so much its almost tough to argue with you (not that I actually will need to…HaHa). You definitely put a brand new spin on a subject that’s been written about for years. Great stuff, just great!

 • Ascendantny

  Everyone loves it when individuals come together and share opinions. Great website, keep it up!

 • How does Keto Fast work?

  Very good article! We will be linking to this great content on our site. Keep up the great writing.

 • peach benefits

  This paragraph provides clear idea in favor of the new viewers of blogging, that in fact how to do blogging and site-building.|

 • Additional information

  An intriguing discussion is definitely worth comment. There’s no doubt that that you need to publish more on this subject matter, it might not be a taboo subject but typically folks don’t speak about such issues. To the next! Kind regards!!

 • Get more info

  A motivating discussion is definitely worth comment. I think that you need to write more on this subject matter, it may not be a taboo subject but typically people don’t speak about these issues. To the next! Best wishes!!

 • MiniTool Partition Wizard

  After exploring a handful of the blog articles on your blog, I really like your way of writing a blog. I saved it to my bookmark webpage list and will be checking back soon. Take a look at my website as well and tell me how you feel.

 • Additional information

  Great web site you have got here.. It’s hard to find excellent writing like yours these days. I honestly appreciate people like you! Take care!!

 • Mature Women

  The next time I read a blog, Hopefully it won’t disappoint me as much as this one. After all, Yes, it was my choice to read, however I truly thought you would probably have something helpful to say. All I hear is a bunch of whining about something that you could fix if you weren’t too busy seeking attention.

 • Check here

  You are so cool! I do not believe I have read a single thing like that before. So nice to discover somebody with unique thoughts on this subject. Really.. many thanks for starting this up. This site is one thing that is needed on the web, someone with a bit of originality!

 • Office 365

  Pretty! This was an incredibly wonderful article. Thanks for supplying these details.

 • The SEO

  Hello there! I could have sworn I’ve visited this web site before but after looking at many of the articles I realized it’s new to me. Nonetheless, I’m certainly delighted I discovered it and I’ll be bookmarking it and checking back often!

 • DxO Optics Pro

  Hi, I do believe this is a great blog. I stumbledupon it 😉 I am going to return once again since I saved as a favorite it. Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to help other people.

 • Keyword Targeted Website Traffic

  After I originally commented I appear to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now every time a comment is added I recieve 4 emails with the same comment. Is there an easy method you can remove me from that service? Appreciate it.

 • Driver Toolkit Keygen

  Hi, I do believe this is a great website. I stumbledupon it 😉 I will come back once again since i have book marked it. Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to help other people.

 • Microsoft Office 2016

  Hello there! This post could not be written any better! Looking through this post reminds me of my previous roommate! He continually kept talking about this. I am going to send this post to him. Fairly certain he’s going to have a great read. Thanks for sharing!

 • Antivirus

  Way cool! Some very valid points! I appreciate you writing this article and the rest of the site is very good.

 • What are the ingredients in Clear nails plus?

  An intriguing discussion is worth comment. I do believe that you need to write more on this issue, it may not be a taboo matter but generally folks don’t discuss such topics. To the next! Cheers!

 • graphic tees

  I have to thank you for the efforts you have put in writing this blog. I’m hoping to view the same high-grade blog posts by you in the future as well. In truth, your creative writing abilities has inspired me to get my very own site now 😉

 • kaftan maxi dress

  This is a very good tip especially to those fresh to the blogosphere. Brief but very accurate information… Many thanks for sharing this one. A must read article!

 • ProVen Updated

  When I originally left a comment I seem to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and now every time a comment is added I receive four emails with the same comment. Is there a way you are able to remove me from that service? Many thanks.

 • Maquinas de coser usadas

  Can I just say what a relief to discover somebody that really understands what they’re discussing online. You definitely understand how to bring a problem to light and make it important. More and more people need to look at this and understand this side of your story. I can’t believe you aren’t more popular because you surely have the gift.

 • Edgardo Machain

  This is the perfect blog for anyone who wishes to find out about this topic. agen togel singapore You certainly put a new spin on a topic that has been discussed for years.

 • Bio X4 Benefits

  Greetings! Very useful advice in this particular post! It’s the little changes that will make the greatest changes. Thanks for sharing!

 • 먹튀

  That is a really good tip especially to those fresh to the blogosphere. Short but very accurate information… Appreciate your sharing this one. A must read post!

 • Luanne Krehbiel

  This is the right blog for everyone who hopes to understand this topic. Poker Big Two You definitely put a new spin on a topic that’s been written about for many years.

 • Shakita Wahington

  I just want to tell you that I’m very new to blogging and absolutely enjoyed you’re web blog. Very likely I’m planning to bookmark your blog post . You definitely come with amazing article content. Thanks for sharing with us your blog.

 • penangkal petir elektrostatis

  Aw, this was a very good post. Spending some time and actual effort to create a really good article… but what can I say… I hesitate a whole lot and don’t manage to get nearly anything done.

 • Janina Topez

  Right here is the perfect website for anyone who really wants to understand this topic. Cara Bermain Judi Bola Mix Parlay You definitely put a brand new spin on a topic that’s been discussed for many years.

 • nightprofit

  Hi there! This blog post could not be written much better! Going through this post reminds me of my previous roommate! He always kept talking about this. I am going to send this post to him. Fairly certain he’s going to have a very good read. Thank you for sharing!

 • visit my profile

  Having read this I thought it was extremely enlightening. I appreciate you taking the time and energy to put this content together. I once again find myself spending a lot of time both reading and posting comments. But so what, it was still worth it.

 • Blood Balance Advanced Formula supplement

  I blog frequently and I really appreciate your content. Your article has really peaked my interest. I will bookmark your blog and keep checking for new details about once a week. I opted in for your Feed as well.

 • tubidy mp3 download

  May I simply just say what a comfort to discover somebody who really understands what they are talking about on the web. You actually realize how to bring an issue to light and make it important. A lot more people should look at this and understand this side of the story. I was surprised you are not more popular since you most certainly possess the gift.

 • Autoflower Cannabis Seed Mixpack

  Spot on with this write-up, I absolutely believe that this site needs far more attention. I’ll probably be returning to see more, thanks for the information!

 • erection pills

  ace inhibitors erectile dysfunction
  erectile chambers
  erectile disorder vs erectile dysfunction

 • erectile dysfunction treatment

  do erectile pills permanently increase size
  new york erectile dysfunction
  erectile function healthy dads healthy kids

 • MMA

  Can I just say what a relief to discover someone who truly understands what they are talking about over the internet. You definitely realize how to bring a problem to light and make it important. A lot more people have to read this and understand this side of your story. I was surprised you aren’t more popular given that you certainly have the gift.

 • mp3 quack

  After I initially left a comment I appear to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on each time a comment is added I receive 4 emails with the same comment. Is there an easy method you are able to remove me from that service? Kudos.

 • VitalFlow

  An impressive share! I have just forwarded this onto a colleague who has been doing a little research on this. And he actually bought me dinner because I stumbled upon it for him… lol. So let me reword this…. Thank YOU for the meal!! But yeah, thanks for spending the time to discuss this matter here on your blog.

 • Santas drive thru village

  Hi, I do believe this is an excellent blog. I stumbledupon it 😉 I am going to return yet again since i have book-marked it. Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to guide other people.

 • agen poker

  idn poker, idn poker 88, poker idn, idn poker apk, idn play poker, idn poker online, poker idn bonus 20, poker idn play, download idn poker, situs poker idn, idn poker terbaru, daftar idn poker, idn poker 99, situs idn poker online, agen idn poker, poker server idn, idn poker versi terbaru, daftar poker idn, poker idn terbaru, poker idn bonus new member 20, cara daftar idn poker, idn poker play, bonus poker idn, poker idn terbaik, idn poker download, poker server idn play, poker online idn, poker idn bonus new member, cara hack idn poker, masuk idn poker, situs poker idn play, idn poker pulsa, idn poker asia, login idn poker, idn poker nusaplay, agen poker idn, hack idn poker, cs idn poker, poker idn bonus new member 30, idn poker deposit pulsa tanpa potongan, download idn poker pc, idn poker login, idn poker qq, download idn poker apk, judi poker idn, kumpulan poker idn, situs poker idn terbaik, live chat idn poker, poker idn online, idn poker aplikasi, poker online, situs poker online, online poker, poker online terpercaya, poker online 88, judi poker online, dewa poker online, game poker online, poker online cc, texas holdem poker online, situs poker online terpercaya, daftar poker online terbaru, daftar poker online, poker pelangi online, 99 online poker, rajapoker88 situs agen judi poker bandar domino qq online terpercaya, turn poker online, poker galaxy online, texas hold em poker online, situs judi poker online, poker online pakai uang asli, poker online terpercaya 2018, poker online free, poker online terbaik, poker qq online, poker online terpercaya 2019, qq online poker, qq poker online, club poker online, download aplikasi poker online android, poker qiu qiu online, poker 88 asia online, domino poker online, kartu poker online, cara main poker online, daftar poker online terpercaya 2018, agen poker online terpercaya, poker 99 online, poker online indonesia terbaik, cara bermain poker online, poker online indonesia, poker club 88 online, poker online tanpa deposit awal, poker online uang asli bank bni, idn poker online, poker free online, cara membobol chip poker online, poker757 com agen judi poker online terpercaya indonesia, poker online 77, download poker online

 • Super Skunk Feminized Cannabis Seeds

  Greetings! Very helpful advice within this post! It’s the little changes that make the most significant changes. Thanks for sharing!

 • mamashop.com.au

  This website certainly has all the info I needed about this subject and didn’t know who to ask.

 • Aretha Vernia

  Thanks for all your valuable labor on this web site. My mum loves participating in investigation and it’s really obvious why. A number of us notice all of the powerful mode you convey invaluable guidelines by means of the web site and even increase participation from website visitors on that topic so our own princess is without question understanding a lot. Take advantage of the rest of the year. You have been doing a stunning job.

 • mp3quack

  I like it when individuals come together and share opinions. Great website, keep it up!

 • ProstaStream reviews

  I blog frequently and I seriously thank you for your information. The article has really peaked my interest. I’m going to bookmark your site and keep checking for new information about once a week. I subscribed to your Feed too.

 • Freelance marketplace

  Hi there! I simply want to offer you a huge thumbs up for your excellent information you have got here on this post. I am returning to your website for more soon.

 • The pamphleteers social network Capmocracy.com

  There’s certainly a lot to find out about this topic. I like all of the points you have made.

 • gaming news

  Great blog you have here.. It’s difficult to find high quality writing like yours these days. I honestly appreciate individuals like you! Take care!!

 • mens ed pills

  foods for erectile
  alcohol induced erectile dysfunction
  erectile pain after peyronie s surgery

 • mp3juice

  You are so interesting! I do not believe I’ve read through a single thing like that before. So good to discover someone with a few unique thoughts on this subject. Really.. thank you for starting this up. This site is something that is needed on the internet, someone with some originality.

 • podcast transcript

  Having read this I believed it was very enlightening. I appreciate you taking the time and energy to put this content together. I once again find myself spending a lot of time both reading and leaving comments. But so what, it was still worthwhile!

 • gaming news

  Hi, I do think this is an excellent web site. I stumbledupon it 😉 I may return yet again since I book-marked it. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to guide others.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>