Nr. Kërk. Ank. Vër. Kodi i regj. Çështja Data e Regjistrimit në Protokollin e Bashkisë “Organi/drejtoria/ sektori që i është dërguar ankesa/ kërkesa
(Nr. prot të brendshëm)”
“Dërgimi për mendim në Komisionin përkatës të Këshillit
(Nr. prot të brendshëm)”
Kaluar në Këshill për shqyrtim (data) “Mbështetur nga Këshilli
(kërkesa, ankesa)
Po/Jo”
“Zbatuar nga Ekzekutivi
(Data)”
“Përgjigjia
(data dhe numri)”
1 PO JO JO K Venie ne dispozicion te VKB nr. 93 19.05.2020 Keshillit Bashkiak Komisioni Juridik dhe Menaxhimit te Territorit PO PO Nr.2331/1 Prot

28/05/2020

2 PO JO JO K Venie ne dispozicion te VKB nr. 102 – Bursat Arsim i Mesem Profesional 27.07.2020 Keshillit Bashkiak Komisioni Juridik dhe Menaxhimit te Territorit Po PO Marre dorazi nga Kerkuesi me date 27/07/2020
3 PO JO JO K Venie ne dispozicion te VKB nr. 102 – Bursat Arsim i Mesem Profesional 13.10.2020 Keshillit Bashkiak Komisioni Juridik dhe Menaxhimit te Territorit PO PO Marre dorazi nga Kerkuesi me date 13/10/2020
4 PO JO JO K Zgjerimi i hapesirave te varrezave ne Fshatin Arrameras 12/10/2020

Nr. 6813 Prot

Drejtorise se Sherbimeve dhe Drejtoria e Urbanistikes Komisioni Juridik dhe Menaxhimit te Territorit PO PO Ne process, Shkrese nr. 43 prot, date 7/01/2022 Kryetari i Bashkise ka kerkuar zyrtarisht nepermjet shkreses te gjitha Njesive Administrative per gjendjen e varrezave. Afati i fundit per dorezimin e informacionit eshte data 20/01/2022
5 PO JO JO K Kerkese per plotesim te aktit te marrjes se tokes ne pronesi Nr. 7224 prot, date 26/10/2020 Drejtoria e Menaxhimit te Pronave dhe Hipotekes Kruje. Komisioni i Bujqesise Pyejeve, dhe Pronave te Bashkise. PO PO PO. Perfunduar Kerkuesit kane marre aktin e pronesise te rregjistruar ne hipoteke.
6 PO JO JO K Kerkese e ardhur ne rrjetet sociale per pastrimin e qytetit dhe gjelberimin e tij. 30/08/2020 Drejtoria e Sherbimeve Komisioni Juridik dhe Menaxhimit te Territorit PO PO PO. Perfunduar. Bashkia ka perfshire ne buxhetin e 2022 me shume fonde per pastrimin e qytetit dhe gjelberimin e tij. VKB nr. 115, date 28/12/2021.
7 PO JO JO K Kerkese per kompesim te tokes bujqesore qe ze ndertimi I rruges Koder Celaj, 01/06/2021 Drejtorise Juridke dhe Drejtorise Urbanistikes Komisioni Juridik dhe Menaxhimit te Territorit PO PO PO. Perfunduar Nga verifikimet e bera ne terren nga drejtoria perkatese rezultoi se toka ishte toke shtet dhe jo privat sipas pretendimit te kerkuesit.
PO JO JO K Kerkese per nderprejen e bonusit te qerase. 20/12/2021 Drejtoria Juridike dhe Emergjencat Civile Komisioni Juridik dhe Menaxhimit te Territorit    dhe Komisioni I Emergjencave Civile PO PO Ne proces Ne pritje te pergjigjes nga komisioni i verifikimit te kualifikimit te pronave te demtuara nga termeti
1 PO JO JO K Pajisje me VKB të taksave dhe tarifave të bashkisë për vitin 2022 24/02/2022 Këshillit bashkiak Këshilli bashkiak / sekretaria PO PO Dërguar VKB-ja me shkresë zyrtare tek kompania Marketing Distribution
2 PO JO JO K Informim per mbledhjen e Keshillit Bashkiak per shqyrtimin e buxhetit dhe materialet shoqeruese te buxhetit. 18.03.2022 Keshilli Bashkiak Komisioni Juridik dhe Menaxhimi I Territorit PO PO Perfunduar Derguar me pergjigje me shkrese zyrtare me nr. 1132. Prot, ku ju vendosen ne dispozicion materialet e kerkuara.
3 PO JO JO K Kerkese per dhenie bonus qiraje banore ne NJA Bubq. 29.03.2022 Drejtoria e Emergjencave Civile, NJ.A Bubq dhe Keshilli Bashkiak Komisioni Juridik dhe i Emergjencave Civile PO Ne shqyrtim