KODI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE

KUSHTETUTA E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

LIGJI PËR KUNDËRVAJTJET ADMINISTRATIVE

LIGJI PËR MBROJTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE

LIGJI PËR NËPUNËSIN CIVIL

LIGJ PËR TË DREJTËN E INFORMIMIT

 LIGJI NR 115/2014 “Për ndarjen administrative- territoriale të njësive të qeverisjes vendore në Republikën e Shqipërisë”

LIGJI NR 139/2015 “Për Vetqeverisjen Vendore”

Strategjia Kombëtare Ndërsektoriale për Decentralizim dhe Qeverisjen Vendore 2015- 2020

LIGJ Nr. 146/2014″Për Njoftimin dhe Konsultimin Publik”

UDHËZIM Nr. 1, datë 31.5.2017 PËR PËRDORIMIN E MATERIALEVE PROPAGANDISTIKE DHE VENDET PËR AFISHIMIN E TYRE GJATË FUSHATËS ZGJEDHORE

LIGJ Nr. 10 129, datë 11.5.2009 PËR GJENDJEN CIVILE

Ligji 9154, “Për Arkivat”

LIGJ Nr. 9367, datë 7.4.2005 PËR PARANDALIMIN E KONFLIKTIT TË INTERESAVE NË USHTRIMIN E FUNKSIONEVE PUBLIKE

LIGJ Nr .9049, date 10.4.2003 PER DEKLARIMIN DHE KONTROLLIN E PASURIVE, TE DETYRIMEVE FINANCIARE TE TE ZGJEDHURVE DHE TE DISA NEPUNESVE PUBLIKE

L I G J Nr. 8951, date 10.10.2002 PER NUMRIN E IDENTITETIT TE SHTETASVE

KONVENTA EUROPIANE PËR TË DREJTAT E NJERIUT

KODI PENAL I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË Miratuar me ligjin nr. 7895, datë 27.1.1995 (i përditësuar)

LIGJ Nr.9632, datë 30.10.2006 PËR SISTEMIN E TAKSAVE VENDORE I NDRYSHUAR

KODI I PUNËS

LIGJ Nr. 107/2014 PËR PLANIFIKIMIN DHE ZHVILLIMIN E TERRITORIT (I PERDITESUAR) NDRYSHUAR ME LIGJ NR. 73/2015 PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 107/2014 “PËR PLANIFIKIMIN DHE ZHVILLIMIN E TERRITORIT”

LIGJI Nr.9131, datë 8.9.2003 PER RREGULLAT E ETIKES NE ADMINISTRATEN PUBLIKE

LIGJI Nr. 9643, datë 20.11.2006, ndryshuar me Ligjin Nr. 9800, datë 10.09.2007, Ligjin Nr. 9855, datë 26.12.2007, Ligjin Nr. 10170, datë 22.10.2009, Ligjin Nr.10 309, datë 22.07.2010, Ligjin Nr. 22/2012, Ligjin Nr. 131/2012, dhe Ligjin Nr. 182/2014 “PËR PROKURIMIN PUBLIK”

DEKLARATA UNIVERSALE E TË DREJTAVE TË NJERIUT