RINIS FURNIZIMI ME UJË TË PIJSHËM NË QYTETIN E KRUJËS, NË ORËN 20:00, DITËN E ENJTE, DATË 28-10-2021

 

 

NJOFTIM

 

 

Në vijim të njoftimeve mbi situatën e ndodhur në qytetin e Krujës me ujin e pijshëm dhe mbi furnizimin në ditët në vazhdim të banorëve, ju informojmë si më poshtë :

 

 

Pas përfundimit të procesit të klorikifikimit të depove të ujësjellësit në qytetin e Krujës dhe referuar përgjigjeve të analizave fizio – kimike dhe baktereologjike të bëra në datën 26/10/2021 nga laboratorët e Njësisë Vendore të Kujdesit Shëndetësor Krujë dhe të ISHP Tirane nga ku rezulton se cilësia e ujit është brenda parametrave të lejuara për përdorim sanitar, ISHSH Durrës me anë të vendimit Nr. ISHSH-DR-2021-001617-4, datë 27/10 /2021, autorizon Shoqërinë Ujësjellës Kanalizime Krujë sha për rifillimin e furnizimit me ujë me kushtin vetëm për përdorim sanitar.

 

Pësa më sipër njoftojmë se, furnizimi me ujë do të rifillojë ditën e Enjte, datë 28.10.2021 ora 20:00 për banorët e qytetit, me kapacitet të reduktuar në mënyrë që të kryhen analiza të tjera në vijim për furnizimin e radhës.

 

Lutemi për mirëkuptimin Tuaj në zbatim të protokolleve të Higjenës dhe Sigurisë së Shëndetit Publik, që uji i rrjedhshëm nga rrjeti si dhe uji në depozitat familjare të përdoret vetëm për nevoja sanitare shtëpiake dhe jo për konsum për pirje dhe gatim, deri në një njoftim të dytë nga ana e Ujësjellës Kanalizime Krujë.

 

 

NJOFTIM NGA UJESJELLESI PER RINISJEN E FURNIZIMIT ME UJE TE PIJSHEM

NJOFTIM PER HEDHJE TË SHORTIT PUBLIK PËR NJËSITË THUMANË, FUSHË KRUJË DHE BUBQ.

 

                                                                                                                                                                                                                                         Krujë, më 26/10/2021

 

                                                                          NJOFTIM PER HEDHJE SHORTI PUBLIK

Në mbështetje të VKM Nr 592 datë 13.10.2021 “Për disa shtesa në VKM nr 904 datë 24.12.2019” Për caktimin e rregullave, të kategorive prioritare, masës së përfitimit, autoriteteve përgjegjëse dhe procedurave për vlerësimin dhe përzgjedhjen e përfituesve nga disa programe të procesit të rindertimit”, me qëllim realizimin në mënyrë transparente, mosdiskriminues, të aksesueshëm dhe të kuptueshëm” :

 

NJOFTOJMË:

 

1.Hedhjen e shortit publik, për përfituesit, me qëllim akomodimin  në njësite e banimit në objektet e reja, apartamente dhe njësi individuale, të ndërtuara në zonat e reja për zhvillim si vijon :

 

  • Njësia Administrative Bubq me datë 10.11.2021, duke filluar nga ora 09:00, pranë palestrës së shkollës “Selman Daci”.
  • Njësia Administrative Fushë Krujë me date 11.11.2021 duke filluar nga ora 09:00, pranë Pallatit të Kulturës.
  • Njësia Administrative Thumanë me date 12.11.2021 duke filluar nga ora 09:00, në ambientet e Shkollës “Ramazan Jangozi”.

 

2.Shorti konsiston në një përzgjedhje rastësore nga ana e përfituesve të miratuar me Vendim të Keshillit Bashkiak sipas llojit të banesës përkatese takuese.

 

3.Ky njoftim, bashkë më listën e përfituesve të miratuar me Vendim Këshilli Bashkiak do të publikohet në ambjentet e Bashkisë Krujë dhe Njësive përkatëse Administrative, në faqjen zyrtare të Bashkisë www.kruja.gov.al, dhe në mediat vizive.

 

4.Përfituesit do të njoftohen shkresërisht nga Njësia Administrative përkatëse, ku do të përcaktohen nënndarjet e orareve sipas radhës së përfituesve duke filluar nga struktura 1 + 1 apartament.

 

Duke Ju falenderuar për mirëkuptimin,

BASHKIA KRUJË

NJOFTIMI PËR HEDHJEN E SHORTIT PUBLIK PËR BANESAT

NJOFTIM PËR MEDIAN DHE QYTETARËT, MBI SITUATËN E UJIT TË PIJSHËM NË QYTETIN E KRUJËS.

Në vijim të situatës së ndodhur në qytetin e Krujës, ku gjatë ditës së djeshme, e Hënë datë 25/10/2021, janë paraqitur për ndihmë mjekësore një numër i konsiderueshëm banorësh pranë Spitalit Bashkiak “Stefan Gjoni” Krujë me komplikacione shëndetësore, të cilat dyshoheshin si shkak prej konsumimit të ujit të pijshëm, sqarojmë si vijon :

 

Menjëherë, si masë e parë prej dyshimit të ngritur, në orën 10:30 të ditës së Hënë, Ujësjellës Kanalizime Krujë sh.a ka ndërprerë furnizimin me ujë të pijshëm për banorët e qytetit të Krujës dhe nga ana e Njësisë Vendore të Kujdesit Shëndetësor janë kryer analizat e ujit në burim, në depot e qytetit dhe në pikat fundore të rrjetit shpërndarës. Gjithashtu, nga ana e Institutit të Shëndetit Publik janë marrë mostra të ujit dhe disa kampione tek pacientët e hospitalizuar për të analizuar dhe gjetur shkaqet më të detajuara.

 

Nga të dhënat paraprake të analizave fiziko-kimike të deritanishme, dyshohet se reshjet e dendura të shiut ditën e shtunë pasdite dhe në orët e para të ditës së dielë, në të gjithë territorin e Bashkisë Krujë dhe në veçanti në Malësinë e Krujës ku ndodhen veprat e marrjes së ujësjellësit, të kenë sjellë kontaminimin e ujit të pijshëm, ku paraprakisht është konstatuar prezencë e amoniakut mbi normë. Gjithsesi ky rast mbetet për tu verifikuar pasi analizat periodike te kryera nga laboratorët e NjVKSh përpara kësaj periudhe, kanë rezultuar të jenë në norma optimale. Dje janë analizuar edhe mostrat e ujit nga veprat e marrjes në Shkretë dhe në burimin e Livadheve, ku parametrat fiziko – kimike të të cilëve kanë rezultuar të jenë vazhdimisht brënda normave. Sot, janë analizuar nga NjVKSh mostrat e marra nga depozitat e qytetit të cilat kanë rezultuar brënda normave të lejuara. Gjithsesi, jemi në pritje edhe të analizave më të detajuara mikro – biologjike nga ISHP, të cilat do të japin të dhëna më të detajuara të normave të komponentëve të ujit dhe do të shërbejnë për çertifikimin e furnizimit në vijim të popullatës me ujë të pijshëm.

 

Përsa i përket furnizimit të popullatës me ujë të pijshëm në ditët në vijim, sqarojmë se UKK Krujë po vijon me dezinfektimin e depove të qytetit me anë te proçesit të klorinimit, ndërkohë analizat fiziko–kimike dhe ato mikrobiologjike do të çertifikojnë ri-fillimin e furnizimit me ujë të pijshëm për banorët.

 

Në mënyrë që të shmanget çdo rast i mëtejshëm kontaminimi, kërkohet që të mos konsumohet uji në depozitat familjare dhe dhe të bëhet zbrazja e tyre me qëllim pastrimin përfundimtar të rrjetit deri në pikat fundore.

 

Ndërkohë që autorizimi i përdorimit të ujit të pijshëm do të njoftohet nga UKK Krujë dhe Bashkia Krujë, pas çertifikimit të analizave përfundimtare nga ISHP të pikave fundore të shpërndarjes në të gjitha zonat e qytetit të Krujës.

 

Ekipi i punës i ngritur për manaxhimin e situatës me specialistët e UKK Krujë, Spitalit bashkiak të Krujës, Njësisë Vendore e Kujdesit Shëndetësor si dhe Institucioneve të tjera lokale dhe Qendrore, janë në gatishmëri për t’Ju përgjigjur kësaj situate deri në normalizimin e saj, situate e cila fatmirësisht po shkon drejtë stabilizimit pas komunikimeve të fundit me Spitalin Bashkiak.

Njoftim mbi furnizimin me Ujë të Pijshëm në qytetin e Krujës!

Të nderuar banorë të qytetit Krujë,

 

Nisur nga shqetësimet për furnizimin me ujë të pijshëm ju informojmë, se me të konstatuar rënien e prurjeve dhe pas njoftimit të marr nga banorët e 3 lagjjeve për ngjyrën e ujit më datë 28-06-2021, urgjentisht është ngritur Grupi i Punës mes Bashkisë Krujë dhe Ndërmarrjes së Ujësjellës Kanalizime, për inspektim dhe kontroll të të gjithë linjës së furnizimit në Malin e Krujës, ku është konstatuar një ndërhyrje e paligjshme pranë depos kryesore. Në mënyrë të menjëhershme, kemi njoftuar dhe bërë padinë pranë Policisë së Shtetit, ku për pasojë është arrestuar një qytetar. Ndërkohë, në zbatim të Protokolleve të Higjenës së Shëndetit Publik, si masë paraprake dhe të përkohshme, kemi ndërprerë furnizimin e qytetarëve me ujë të pijshëm nga linja e re e ujësjellësit, deri në inspektimin tërësor të saj.

 

Duke qenë se vepra është brenda afatit kohor të garancisë, është njoftuar edhe firma zbatuese, bashkë me atë supervizuese, për tu bërë pjesë e Grupit të Punës, për inspektimin e gjithë linjës furnizuese nga burimi në Malin e Bogdanit e deri në depozitën e ujit në qytetin e Krujës. Duke qenë se linja e re shtrihet në një gjatësi prej 15 km dhe ku pjesa më e madhe shtrihet në një terren tepër të vështirë malor, gjithë inspektimi dhe kontrolli i linjës ka kërkuar kohën e saj dhe falë angazhimit të madh, jemi drejtë përfundimit të inspektimit të të gjithë linjës.

 

Nga ky kontroll, janë gjetur edhe 3 ndërhyrje të tjera në linjen kryesore, për të cilën kemi njoftuar Policinë e Shtetit dhe denoncuar këtë vepër të rëndë penale të ndërhyrjes së paligjshme në rrjetin e ujësjellësit, bashkë me provat përkatëse.

 

Për sa i përket ngjyrës së ujit, e cila ka ardhur prej ndërhyrjeve në rrjet, Ndërmarrja e Ujësjellës Kanalizime Krujë ka kërkuar pranë NJVKSH Krujë që perveç analizave të përditshme nga laboratori i saj, të bëjë rishtaz analizat e ujit pranë Institutit të Shëndetit Publik dhe Fakultetit të Shkencave të Natyrës të UT, prej të cilave ka rezultuar që uji është i pijshëm dhe nuk ka asnjë element të dëmshëm për shëndetin e njeriut.

 

E theksojmë se jemi drejtë përfundimit të inspektimit të ndërhyrjeve dhe pas riparimit të dëmeve në rrjet, për të qenë të kujdesshëm dhe në zbatim të Protokolleve të Sigurisë, NUKK do të kërkojë të ribëhen edhe njëherë tjetër analizat e ujit. Pas përfundimit të këtij proçesi, në mënyrë të menjëhershme, do të rinisë furnizimi me ujë të pijshëm nëpërmjet linjës së re.

 

Ndërkohë përmes këtij njoftimi, bëjmë thirrje ndaj çdo individi të papërgjegjshëm që tenton të prekë rrjetin e ri të furnizimit dhe rrjetin aktual të shpërndarjes së ujit të pijshëm, në rast evidentimi, do të përballet me pasojat më të rënda që parashikon ligji!

 

 

 

Ju faleminderit,

 

Ndërmarrja e Ujësjellës – Kanalizime Krujë

Dëgjesë Publike mbi zbatimin e projektit për ndërtimin e hekurudhës Vorë – Hani Hotit!

Bashkia Krujë në bashkëpunim me Hekurudhën Shqiptare dhe ekipin e ekspertëve që kanë përgatitur projektin e dizenjos për rehabilitimin e hekurudhës Vorë – Hani i Hotit do të zhvillojnë konsultimin publik në datë 23 qershor 2021, 

  • ora 10:00, Njësia Administrative Buqb, Ndërtesa provizore e Njësisë Administrative Bubq, Kati i II-te, Bubq dhe në
  • ora 13:00Njësia Administrative Thumanë, Shkolla 9-vjeçare Ramazan Jangozi, Thumanë

për t’u njohur me projektin dhe Vlerësimin e Ndikimit të tij në çështjet Mjedisore në bashkinë tonë. Vendosja në punë e linjës hekurudhore Vorë – Hani i Hotit është me rëndësi të veçantë pasi është e vetmja linjë hekurudhore që lidh Shqipërinë me vendet e tjera. Projektet në infrastrukturën e transportit janë kyç në zhvillimin e shumë sektorëve të tjerë!

Njoftim mbi vonesat e bonusit të qirasë në Bashkinë Krujë

Për shkak të proçedurave buxhetore të fillimvitit dhe plotësimit të afatit 1 vjeçar të marrjes së këtij shërbimi, Bashkia Krujë Ju njofton se nga nesër, dt 29/01/2021 e në vazhdim do të kalojë bonusi për muajin Janar.