• 30/09/2017
  • 09:00

(Seminar mbi rëndësinë e trashëgimisë kulturore. Me mbështetjen e AADF dhe AZHR 2.)