Nis projekti i rindërtimit në Fushë Krujë! Fazat e punës, projekti, infrastruktura akomoduese dhe urbane.

Ditën e sotme nisi projekti i rindertimit në Fushë Krujë, për të strehuar familjet që kanë mbetur pa banesë nga tërmeti i 26 Nëntorit. Në një siperfaqje prej 10 ha dhe në një largësi prej 1 km nga qendra e Fushë Krujës, do të ndërtohen banesat individuale dhe apartamentet, për banorët e Fushë Krujës. Këtu do të strehohen familjet me nivel demi DS4 dhe DS5. Ndërsa familjet me nivel demi DS1, DS2,DS3 do të marrin kompensim financiar.

Zona e Rindertimit

Siti i Rindërtimit do të ketë dy faza, ku e para është gërmimi nëntokësor për gjithë punimet infrastrukturore sipas parashikimeve të projektit të zbatimit. Pozicionimi dhe lidhja e infrastrukturës së re me pikat e caktuara të ushqimit/furnizimit/shkarkimit duhet te kryhet për gjithë zonën totale dhe në konsideratë të gjithë ndërtimeve të parashikuara për realizim afatshkurtër dhe afatgjatë. Pas përfundimit të shtrirjes së infrastrukturës nëntokësore, përfundohet me realizimin dhe izolimin e pikave mbitokësore si daljet e furnizimit me ujë, shkarkimit të ujrave të zeza dhe ujrave të shiut, furnizimin me energji elektrike të rrymave të larta dhe atyre të uleta e telekomunikacionit.

Ndërkohë, pas rehabilitimit të infrastrukturës bazë, nis faza e dyte me ndertimin e objekteve shumëkatëshe të banesave kolektive, duke nisur me gërmimet përkatëse, realizimin e bazamenteve dhe themeleve, karabinane modulare, muraturen e jashtme dhe ate te brendshme, izolimet dhe veshjet-rifiniturat e jashtme, e ne fund rifiniturat e brendshme. Pas perfundimit te ndertimit te ndertesave kolektive, realizohet perfundimi i segmenteve rrugore qe konturojne zonen dhe ato brenda zones qe lidhin me rrugen kryesore, per funksionimin normal te kesaj pjese te bllokut. Per plotesimin e nevojave te banoreve te pare qe do të strehohen, do të ndertohet struktura e parashikuar per kopesht dhe qender komunitare, qe perkohesisht te funksionoje si strukture e integruar kopesht – cerdhe, deri ne perfundimin dhe funksionimin e objektit te parashikuar ekskluzivisht per  çerdhe.

Ndertimi i banesave nje-familjare nis nga pjesa jugore si zona me larg rruges kryesore te kufirin verior te objektit nga ku do vijoje kryesisht ndertimi per te mos nderhyre ne funksionimin e bllokut me banesa kolektive. Me piketimin e cdo parcele dhe kufijve perkates, nis ndertimi-pozicionimi i strukturave nje-familjare sipas kodifikimit ne projekt, ne rendin nga lindje ne perendim. Ne te njejten radhe dhe menyre ndertimi-pozicionimi vijohet me strukturat e brezit te dyte dhe te mesit te kuartallit te banesave nje-familjare, nga lindja ne perendim. Ne fund perfundohet me ndertimin-pozicionimin e strukturave ne bllokun e trete dhe te fundit pergjate rruges kryesore ne veri te kuartallit, edhe ketu ne rendin lindje-perendim.

Pas përfundimit të të gjitha fazave të ndërtimit të shtëpive, do të ndërtohet Qendra Shëndetësore, çerdhes, kopshtit, qendra komunitare. Perfundimi i ndertimit dhe funksionimit te gjithe kuartallit vjen me realizimin e gjithe sistemimeve te jashtme brenda vilave si dhe ne hapesirat rekreative te perbashketa, me plotesimin e gjithe nevojave me mobilim urban si ndricim i jashtem i larte dhe i ulet, stola ulje, kosha te vegjel mbeturinash, sinjalistike e shenja qarkullimi, si dhe vepra arti.

Ndertimi i banesave kolektive do te jete jo me te larta se 5 kat. Keto ndertime do te mundesojne zhvillimin e ndertimeve me cilesi te mire brenda kuadrit te nje racionaliteti ekonomik. Keto banesa me densitet te ulet do te mundesojne akomodimin e njesive te banimit te cilat ofrojne fushepamje , dritezim dhe ajrosje ne koherence me pajsazhin rrethanor. Natyra komunitare e ketyre banesave relativisht te uleta do te krijoj nje ndjenje perkatesie per banoret e ardhshem.

Projektimi i banesave kolektive me disa sherbime thelbesore komerciale ne katet e tyre perdhese. Keto sherbime do te krijojne nje lloj pavaresie ne nevojat e perditeshme duke sjelle ne keto lagje te reja urbanitetin tipik bashkohor. Duke mos patur nevoje per te perdorur makinat e tyre per nevojat bazike banoret do te krijojne nje stil jetese shume me te qendrueshem dhe do te kene shpenzime te reduktuara.

Propozimi i akomodimit te gjithe parking-eve ne nje pjese te nentokes. Lirimi i hapesirave te perbashketa nga prezenca e makinave do te mundesoje frymemarrje dhe program te pasur komunitar ne hapesirat e jashtme. Ne te njejten kohe levizshmeria brenda lagjes se re do te orientohet drejt formave te shendeteshme per fatura te reduktuara ekonomike -shendetesore.eliminimi i makinave nga mbitoka do te mundesoj krijimin e 46 “baceve” te gjelberuar ne nivelin zero duke i bere homazh , natyres dhe ekosistemit rural kaq te synuar nga qytetet modern.

Ndertimet do te kene gjeresi 8/12m duke mundesuar akomodimin e apartamenteve gjithmone me orientim te mire sa i takon fushepamjes dhe dritezimit dhe diellzimit . ne te njejten kohe keto volume elegante mundesojne nje cilesi shembullore per hapesirat e perbashketa si shkallet, korridoret dhe hollet. Keto hapesira te perbashketa te miredritezuara mund te kthehen nga vete banoret ne vende takimi dhe qendrimi pse jo te mire gjelberuara. I gjithe zhvillimi i ri do te karakterizohet nga kombinimi i arkitektures se mirefillte dhe arkitektures se pejsazhit. Synohet te krijohen tipologji te ndryshme apartamentesh ku elementet arkitektonike si llozhat , verandat dhe tarracat do te mbushen ne te ardhmen nga elemente te arkitektures se pejsazhit si , bime , peme , siperfaqe te ndryshme te forta dhe mobilje urbane. Integrimi i ndertesave kolektive me ato nje-familjare do te arrihet nepermjet fuzionit te hapesirave publike me karakter pejsazhin dhe atmosferen hibride urbano-rurale.

Ne zonen e re per Rindertim e percaktuar ne Fushe Kruje, e cila do rizhvillohet, duhet te parashikohen nevoja per strehim per 218 familje nga te cilat 91 familje ne banesa kolektive dhe 147 familje ne banesa individuale, sipas informacionit te vendosur ne dispozicion nga AKPT dhe sipas te dhenave te raportit te Bashkise Kruje.

Projekti i Rindërtimit të Njësisë Administrative Bubq.

Disa ditë më parë u prezantua projekti i rindërtimit në Njësinë Bubq, ku të pranishëm ishin Kryeministri Edi Rama, Ministria e Kulturës Elva Margariti, Ministri i Shtetit për Rindërtim Arben Ahmetaj dhe Kryetari i Bashkisë Krujë Artur Bushi.

Nisur nga fakti se shtëpitë e dëmtuara nga tërmeti, do të rindërtohen në një zonë të përbashkët, u bë dhe prezantimi i sitit ndërtimor ku shtëpitë me nivel demi DS4 dhe DS5 do të bashkohen. Mbi këtë parim, u vendos se fshati Bubq dhe Mazhe e Madhe, ku është dhe numri më i lartë i shtëpive të dëmtuara, do të bashkohen në vendin ku tashmë është përcaktuar dhe miratuar nga ana e Këshillit të Ministrave.

Siti i ri ka një sipërfaqje prej 8 ha, do të strehohen 141 familje dhe do të ndërtohet shkolla e bashkuar, Njësia administrative dhe qendra shëndetësore. E konceptuar me dy nënzona, ku e para përfshin njësitë shërbimi dhe pjesa tjetër njësi banimi. Nënzona 1 do të jetë hyrja e re e Bubqit, me akses tërësisht pedonale, duke devijuar qarkullimin e mjeteve në akset jugore të zones. Kjo hyrje e re do të ketë një shesh qendror me një sipërfaqje rreth 971 m2 dhe 1892 sipërfaqje e gjelbërt. Poli i ri administrative me një sipërfaqje 2308 m 2 do të përfaqësohet  nga dy ndërtesa me një lartësi 1 deri në 2 kate, të cilat do të konturojnë sheshin qendror. Këtu do të vendosen shërbimet administrative, shëndetësore, social-kulturore dhe tregtare, të shtrira këto në një territor krejtësisht pedonal, i aksesueshëm dhe i depërtueshëm në 360 grade.

Banesat kolektive te konceptuara ne dy blloqe perkatesisht ne nenjesiste BU-UB023/02 dhe BU-UB-023/06 do te jene hapesirat ku do te ndertohen tre tipologji te reja banesash kolektive, te konceptuara ne tre kate lartesi ato do te ofrojn nje numer total prej 45 apartamentesh. Perkatesisht ne keto banesa do te sistemohen 30 banore ne apartamentet 1+1, 54 banore ne apartamentet 2+1 dhe 48 banore ne apartamentet 3+1. Keto blloqe banimi karakterizohen nga siperfaqe te konsiderueshme rekreative dhe te gjelberta ne sheshet brenda komplekseve si dhe aksese te mjaftueshme ne parkimet publike.

Banesat individuale do te strehojne ne total 102 banore ne 78 njesi banimi. Parcelizimi i ketij territori, perpos prioritetit te strehimit ishte i orientuar edhe nga nevoja per hapsira te gjelberta dhe rekreative publike. Ne nje siperfaqe te limituar, dhe duke konsideruar aksesin e afert me parkun qendror, bllokut te banesave individuar ju bashkangjiten pasazhe te gjelberta ne te gjithe territorin e tij. Sikurse paraqitur ne Fig.16 keto aksese teresisht pedonale, ofrojne hapesira te gjelberta ne afersi te bllokut, ku elemente te mobilimit urban si stola dhe kende te vogla lojerash do te jene nje tjeter vlere e shtuar per zonen dhe banoret.

Parku qendror me nje siperfaqe totale te gjelber prej 8009 m2 dhe dhjetra peme te mbjella, do te shtrihet ne territorin natyror kodrinor ne qender te zones ne studim. Ky park pervec siperfaqeve te konsiderueshme te rezervuara per kende lojrash ne terracimet e ndryshme te tij, do te ofroj dhe nje amfiteater te vogel ku banoret mund te marrin pjese ne shfaqe te ndryshme, por dhe thjesht ta shfrytezojne ate si hapesire shplodhese. Nje vlere e shtuar per kete territor nuk eshte vetem rigjenerimi i tij, por dhe aksesueshmeria drejt tij edhe ne piken me te larte te terrenit kodrinor, permes rampmave qe konturojne te gjithe parkun dhe amfiteatrin.

Blloku ekzistues e banesave individuale ne nennjesine BU-UB-023/05, do ti nenshtrohet nderhyrjeve rigjeneruese duke pasuruar kete territor me rreth 870 m2 siperfaqe te gjelberta te shtuara. Se fundmi, kompleksi shkollor ne nenjesine BU-UB-023/05, eshte infrastruktura e re shkollore qe do ti ofrohet Nenjesise Administrative Bubq. Ne nje ndertese 2 kate te larte dhe rreth 4000 m2 siperfaqe te ndertuar, do te ofrohen mjedise mesimore per rreth 650 nxenes. Ky kompleks i ri shkollor do te ofroj rreth 550 m2 siperfaqe te gjelberta, terrene sportive ne 555 m2 dhe mjedise te tjera rekreative si dhe hapesira parkimi.

Rrjeti i infrastruktures rrugore perbehet nga aksi kryesor i levizjes me dy sense verijug, me seksion 8.5 m dhe 7.5 m, sipas seksioneve ne Fig.13. Akset automobilistike hyrese per ne zonen ne studim do te devijojn ne dy akseset ne jug, per te transformuar aksin ekzistues ne zone teresisht pedonale. Sikurse mund te verehet ne Fig.17, rrjeti rrugor i propzuar per bllokun e banesave individuale eshte i perbere nga rruge me 2 sense levizje me seksion 8.5m dhe rruge me nje sens dhe pa parkim rrugor, me seksion 7m.

Projekti i furnizimit me uje konsiston ne ndertimin e nje impianti i cili do te beje te shpendarjen e ujit nga nje rezuervuar ne forme kullet dhe dergimin me vete rrjedhje ne ne te gjithe rretin e furnizimit me uje. Zona ku do te shtrihen linjat kane nje disnivel te mjaftueshem ne kuote. Kuota maksimale eshte ajo e kulles furnizuese, ndersa kuotat me te ulta ndodhen ne objektet qe do te furnizohen nga ky sistem. Zonat ku do te kalojne linjat jane pa bimesi ose me bimesi te ulet. Presionet maksimale qe do te arrihen ne kete linje nuk do te jene me te medha se 10 atmosfere. Burimi i furnizimit te rezervuarit do te jete nga linja ekzistuese e sitemit te furnizimit me uje dhe nga aty me ngritje mekanike do te shkoje ne drejtim te rezervuarit te ri i cili do te sherbeje per te furnizuar me vete rrjedhje te gjithe skemen e projektuar.

Për tu theksuar se tek ky projekt do të përshihen shtëpitë e dëmtuara me nivel dëmi DS4 dhe DS5, të fshatrave Bubq dhe Mazhe e Madhe. Ndërsa për shtëpitë me nivel demi për fshatrat e tjerë, do të rindërtohen aty ku janë. Pasi ka një numër më të vogël banesash të dëmtuara dhe nuk synohet shpopullimi i disa fshatrave, që janë në distance nga njëra tjetra.

Ndërsa për shtëpitë e dëmtuara DS1, DS2, DS3 do të kompensohen financiarisht.

Bashkia Krujë/ Vijon puna në rehabilitimin e shtratit të lumit Zezë.


Një nga investimet më të rëndësishme në Fushë Krujë është rehabilitimi i shtratit të lumit Zezë. Banorët e këtij qyteti, prej 25 vitesh e kanë vuajtuar problemin e përmbytjeve duke shkaktuar dëme të mëdha në ekonominë e këtij qyteti.

Për të zgjidhur këtë problem, prej një viti ka nisur puna, ku u sistemua ura në qendër të Fushë Krujës, zgjerimi i gjithë shtratit nga fshati Larushk e deri në Derven. Aktualisht, vijon puna në pikën e tretë më problematike e cila shkaktonte përmbytje në fshatin Derven, dhe një pjese të autostradës Fushë Krujë – Milot.

Edhe në këtë pikë tejet problematike, përpos zgjerimit dhe thellimit të shtratit të lumit, do të vishet e gjithë skrapata do të vishet me gambion guri.

I gjithë projekti pritet të përfundojë brenda 2 muajsh.

Bashkia Krujë/ 6 shkolla hapen nesër për 581 maturantë!

Nga dita e nesërme, shkollat do hapin sërish dyert për maturantë. Në bashkinë Krujë janë 581 maturantë të cilët do të rinisin proçesin mësimor, pas më shumë se dy muaj që janë mbyllur si pasojë e masave të ndërmarra nga Covid-19.

Në këtë fazë, mësimi do të përqëndrohet në mësimet që maturantët kanë nevojë për të dalë suksesshëm nga provimet e maturës 2020.

Nga ana e Zyrës Arsimore Krujë në bashkëpunim me Bashkinë Krujë janë marrë të gjitha masat e udhëzuara nga Ministria e Arsimit, Rinisë dhe Sporteve. Gjatë kësaj jave janë dezifektuar ambienteve shkollore, janë vendosur distancat e bankave, vendosur sinjalistika, pajisjet me maska, dezifektant për nxënësit dhe termometër. Në fund të çdo dite mësimi, sërish ambientet do të dezifektohen, duke zbatuar kështu, të gjitha protokollet e sigurisë! 

Institucionet arsimore të hapura në Bashkinë Krujë janë : 1-Shkolla “Bakushe Visha” në Fushë Krujë; 2-Shkolla e Mesme e Bashkuar “Ramazan Jangozi” Thumanë; 3-Shkolla nr 1 Krujë, 4-Shkolla nr 2, Krujë; 5-Gjimnazi “Shote Galica”, 6-Shkolla e Mesme e Bashkuar “Ramazan Karaj”, Nikel. 


Në Ditën Ndërkombëtare të Muzeve, hapet Qendra Muzeore e Krujës.

Prej më shumë se dy muajsh, Muzetë e Krujës qëndrojnë të mbyllura për shkak të situatës Covid-19. Por sot në ditën ndërkombëtare Muzeu Kombëtar “Gjergj Kastrioti Skënderbej” dhe Muzeu Etnografik do presin vizitorët që më së shumti do të jenë vendas.

Në të dy Muzetë janë marr masat për respektimin e distancave mes vizitorëve, ku është vendosur sinjalistika, dezifektantë dhe tabela përshkruese në shqip dhe anglisht për masat që duhet të zbatohen. 

Nesër, hyrjet në Muze janë falas. 

Kryebashkiaku Bushi: Lagjja Subash nuk preket, gjejmë zgjidhje alternative për vijimin e rindërtimit.


Pas prezantimit të projektit të rindërtimit në qytetin e Krujës, disa familje nga lagjja Subash ngritën shqetësimin se ndërtimi i pallateve të reja, do të bëhet mbi pronat ku tashmë ka disa shtëpi banimi. 

Pas marrjes së shqetësimit të banorëve, Bashkia Krujë ka kërkuar gjetjen e një zgjidhje alternative, ku proçesi i rindërtimit do të vijojë, por pa prekur pronat aktuale. Pas diskutimit me Ministrinë e Rindërtimit, AKPT dhe studiot projektuese, Kryebashkiaku Bushi priti në Bashkinë Krujë, përfaqësues të qytetarëve dhe i garantoi se institucioni lokal do të propozojë hapësira të tjera për të vijuar proçesin e rindërtimit. Ai sqaroi se “qëllimi i qeverisë dhe bashkisë është strehimi i banorëve, sa më parë të jetë e mundur, por duke respektuar të drejtën e pronës të gjithkujt”

Kruja është një ndër bashkitë që u dëmtua më tepër nga tërmeti i 26 Nëntorit, ku numri i familjeve të prekura është 4028 familje. 

Komunikimi Zyrtar i Bashkisë Krujë, mbi projektin e rindërtimit në Krujë!

Në vëmendje të qytetarëve, në interes të publikut të gjërë dhe në përgjigje të kërkesave të drejtuara zyrtarisht nga banorë të lagjjes Subash dhe të tjerë, mbi projektin e rindërtimit të banesave të dëmtuara nga tërmeti i Nëntorit 2019 në bashkinë e Krujë, Ju sqarojmë se:

“Qëllimi i Qeverisë Shqiptare përmes Ministrisë së Rindërtimit dhe asaj të Kulturës, në bashkëpunim me stafin e Bashkisë Krujë është strehimi i banorëve të prekur nga tërmeti, sa më shpejt në banesat e reja dhe me kushte e standarde të kohës. Mbi këtë qëllim dhe angazhim është punuar me ritme shumë të shpejta e intensive, si për vlerësimin e demëve të tërmetit, mbylljen e praktikave tekniko-ligjore, ashtu edhe me studime e projekte, në mënyrë që puna dhe rindërtimi të fillojë sa më shpejt në të gjithë territorin e Bashkisë Krujë.

Mbi shqetësimin e ngritur nga banorët e lagjjes Subash në qytetin e Krujës, e cila është përfshirë nga studio projektuese në perimetrin e sitit të ndërtimit, bëjmë me dije se jemi akoma në kontakt të vazhdueshëm me këtë studio dhe me Ministrinë e Rindërtimit.

Kjo me qëllimin për të studiuar një zgjidhje alternative, për të bërë të mundur plotësimin e nevojave për banesa të reja, për të gjithë banorët që kanë mbetur pa strehë dhe sigurisht, duke i qëndruar parimit të rindërtimit me standartet infrastrukturore, që janë parashikuar të zbatohen me hapësira publike të mëdha për të gjitha grupmoshat, nga fëmijët e deri tek të moshuarit, hapësira për të parkuar etjer, të cilat rrisin ndjeshëm cilësinë e jetës së qytetarëve. Po ashtu, edhe heqjen nga zona e rindërtimit të kësaj lagjjeje, në mënyrë që të bëhet më e mira për të gjithë, pasi ky është qëllimi dhe angazhimi i punës tonë në gjithë aktivitetin dhe shërbimet që ne kryejmë.

Në pritje të sistemimit të qytetarëve të dëmtuar nga tërmeti në banesa të reja dhe zgjidhjes së shqetësimit të mirëkuptuar prej banorëve në lagjjen e përmendur, një merak e kam edhe për një grup “fantastikësh”, të cilët i shqetëson çdo punë e bukur që kemi bërë e që do vijojmë të bëjmë për Krujën. Pikërisht jemi ne ata që për të shmangur katrahurat urbane të këtyre viteve miratuam planin urbanistik të territorit të bashkisë në mënyrë që askush të mos e ketë më mundësinë të ndërtojë qorrazi, por të zhvillojmë një qytet me hapësirat e duhura në funksion të qytetarëve, turizmit dhe brezave që do të vijnë.

Ndaj solidaritetit fallso të tyre me fatkeqësinë e presupozuar të të tjerëve, që frymëzohen e ngrihen si donkishotiane, e luftojnë kundër mullinjve te erës me shpata politike në dorë, i them që puna dhe vetëm puna na dallon nga Ju dhe angazhimi për transformime rrënjësore të qytetit historik të Krujës, vijon pa asnjë ndërprerje, në çdo “qelizë” të saj me parimin “Qentë” le të lehin, puna te eci përpara!

Si gjithmonë i Juaji!

Rindërtimi/ Deri tani në bashkinë Krujë janë prishur 18 pallate dhe 10 godina publike, të dëmtuara rëndë nga tërmeti.

Bashkia Krujë dhe Inspektoriati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit ka përfunduar fazën e parë me prishjen e 10 godinave publike, 17 pallateve në Thumanë dhe 1 pallati në Bubq. Këto godina janë dëmtuara nga tërmeti i 26 Nëntorit 2019 dhe Instituti i Ndërtimit kishte vendosur që këto godina duhet të rindërtohen nga e para. 

Godinat publike të shembura janë: institucionet arsimore në Thumanë, Bubq, Budull, Derven, Nuajë dhe Mukje, qendrat shëndetësore në Bubq dhe Borizanë, një godinë e arsimit parashkollor në Krujë, si edhe godina e administratës së Spitalit të Krujës. 

Gjithashtu, janë 18 pallate të shembura, prej të cilave 17 janë në Thumanë dhe vetëm 1 në Bubq. Sipas Z. Shuli, Kryeinspektori i Mbrojtjes së Territorit për Bashkinë Krujë, faza e prishjes së godinave do të vijojë, për çdo objekt të dëmtuar rëndë dhe të konfirmuara pas analizës së thelluar inxhinjerike! 

WIN55 TOP – Sân Chơi Giải Trí Số 1 Hàng Đầu Châu Á

 

Meta: Những thông tin về nhà cái WIN55 Top đầy đủ và chi tiết nhất dành cho các anh em. Nếu như anh em quan tâm về nhà cái này thì hãy theo dõi bài viết dưới đây.

Nhà cái WIN55 Top là một trong những nhà cái nổi tiếng hàng đầu trong năm 2024. Nhà cái này được đông đảo người chơi yêu thích bởi tính bảo mật cao và dịch vụ tuyệt vời. Tuy nhiên vẫn còn một số anh em tân thủ chưa biết tới nhà cái này. Vì vậy trong bài viết dưới đây sẽ mang tới những thông tin cần thiết về nhà cái uy tín này.

Tổng quan về nhà cái WIN55 Top

Trên thị trường cá cược hiện nay đã xuất hiện vô số nhà cái mới. Điều này tạo ra một sự đa dạng về lựa chọn cho người chơi. Trong số đó, WIN55 đã nổi lên như một hiện tượng. Nó trở thành một trong những thương hiệu nổi bật nhất trong các nền tảng cá cược. Với danh tiếng của mình, nhà cái này là biểu tượng của sự chất lượng và uy tín hàng đầu tại Châu Á.

Giới thiệu về nhà cái WIN55 Top

Sự đẳng cấp của WIN55 Top được thể hiện qua việc nhận được giấy chứng nhận quốc tế GEOTRUST. Đây là tổ chức cấp phép lớn mà bất kỳ một đơn vị uy tín nào cũng phải được thông qua. Với sứ mệnh mang lại trải nghiệm giải trí tối đa và sự hài lòng cho khách hàng, nhà cái không ngừng cải tiến hệ thống của họ để đảm bảo mọi tính năng đều đạt được chất lượng tốt nhất. 

Những ưu điểm nổi bật tại nhà cái WIN55 Top

Để hiểu rõ hơn về sự uy tín và đẳng cấp của WIN55 Top, hãy cùng điểm qua một số yếu tố nổi bật sau đây:

Độ uy tín

WIN55 Top đã được giới thiệu là một trong những sân chơi hàng đầu tại Châu Á. Sự uy tín của nhà cái này được củng cố bởi việc nhận được giấy chứng nhận quốc tế GEOTRUST. Sự giám sát và quản lý nghiêm ngặt đảm bảo rằng mọi hoạt động cá cược và giao dịch đều diễn ra trong một môi trường an toàn và minh bạch.

Cấu hình và giao diện

Giao diện của nhà cái này được thiết kế đơn giản và trực quan, mang lại trải nghiệm người dùng mượt mà và dễ sử dụng. Sự kết hợp giữa hai màu đen vàng sang trọng, không chỉ tạo ra một không gian trực tuyến dễ chịu mà còn thể hiện sự chuyên nghiệp và đẳng cấp của nhà cái. Các chuyên mục và tính năng được sắp xếp một cách khoa học, giúp người chơi dễ dàng tìm thấy thông tin.

Tốc độ giao dịch

Tại WIN55 Top, các thành viên hoàn toàn không cần lo lắng về tốc độ giao dịch và thanh toán thưởng. Với hệ thống giao dịch hiện đại và tiến tiến, nhà cái này luôn đảm bảo rằng quá trình thanh toán diễn ra một cách nhanh chóng cho người chơi. Thông thường, các giao dịch chỉ mất từ 3 đến 10 phút, miễn là thông tin cá nhân của người chơi được xác thực đầy đủ và chính xác. 

Những khuyến mãi hấp dẫn tại WIN55 Top trong 2024

WIN55 Top không chỉ nổi tiếng với sự uy tín và đẳng cấp. Nhà cái này còn là địa chỉ không thể bỏ qua với những chương trình khuyến mãi cực hấp dẫn. Tại đây, mọi thành viên đều có cơ hội tham gia và trải nghiệm các sự kiện ưu đãi hấp dẫn. Dưới đây là một số sự kiện khuyến mãi nổi bật tại nhà cái này:

Khuyến mãi độc quyền tại WIN55

Khuyến mãi cho tân thủ tham gia 2024

WIN55 Top chào đón tân thủ bằng hai chương trình khuyến mãi “khủng long”. Đó là lì xì hội viên mới tối đa lên đến 1.555k khi nạp tiền WIN55 lần đầu. Điều này mang lại cơ hội lớn cho người mới tham gia để tận hưởng trải nghiệm cá cược với số tiền lớn.

Điểm danh nhận thưởng lớn trong 2024

Mỗi ngày, các thành viên đều có cơ hội nhận thưởng từ việc tham gia vào chương trình điểm danh tại nhà cái này. Chỉ cần thực hiện điểm danh, mỗi ngày tặng 5k cộng với thưởng thêm nếu bạn duy trì đăng nhập liên tiếp đó. Giá trị tiền thưởng thêm là tận 100k cho bất kỳ người chơi nào. 

Khuyến mãi giải cứu – hoàn cược 5% 

WIN55 Top không quên hoàn cược cho những anh em thiếu may mắn với 5% số tiền đã đặt cược trước đó. Với chương trình này, người chơi thường gọi là chương trình “giải cứu” vì đã giúp họ gỡ lại phần nào số vốn và mở ra con đường “tìm lại những gì đã mất”. 

Hướng dẫn tham gia nhà cái WIN55 Top

Dưới đây là hướng dẫn chi tiết để cược thủ có thể tham gia nhà cái WIN55 Top:

Đăng ký gia nhập WIN55 trở thành hội viên chính thức 

  • Bước 1: Truy cập trang web chính thức của WIN55 Top: Mở trình duyệt web trên thiết bị của bạn và nhập địa chỉ trang web chính thức của nhà cái này.

  • Bước 2: Đăng ký tài khoản: Nhấp vào nút "Tham gia ngay"/"Đăng ký TK" trên trang chủ của nhà cái này. Người chơi sẽ được đưa đến trang cá cược chính thức với form đăng ký hội viên chính chủ. 

  • Bước 3: Yêu cầu bạn điền thông tin vào một biểu mẫu đăng ký với các thông tin: tên tài khoản, mật khẩu, xác nhận mật khẩu, tên thật và mã xác minh.

  • Bước 4: Chỉ vậy là bạn đã trở thành một trong những hội viên chính thức tại nhà cái cá cược hàng đầu Châu Á này. Vào những lần sau, bạn chỉ cần thực hiện đăng nhập WIN55 bằng cách cung cấp tên tài khoản và mật khẩu là có thể đến với nhà cái nhanh chóng. 

Tổng kết

Hy vọng những thông tin bài viết đã cung cấp sẽ giúp các cược thủ nắm được những thông tin cần thiết tại nhà cái WIN55 Top. Chúc cho các anh em sẽ có những trải nghiệm cá cược tuyệt vời tại nhà cái này.

 

COVID-19/ 97 të infektuar në Bashkinë Krujë, 10 të shëruar dhe 1 person ka humbur jetën.

Në Bashkinë Krujë janë shtuar 5 persona të infektuar me COVID-19 gjatë 24 orëve të fundit! Janë persona kontakti me vatrën në një prej fasonerive të qytetit Krujë. Gjithashtu, është shënuar edhe viktima e parë, 50 vjeç nga Fushë Kruja. I nderi ishte bashkëshorti i një prej punonjësve të infektuar në një fasoneri në Krujë. Referuar Institutit të Shëndetit Publik, i nderi kishte pasur edhe sëmundje të tjera.

Bashkia Krujë shpreh ngushëllimet për familjen dhe apelon sërish për respektimin e distancimit fizik, si masë për të mos rënduar më tej situatën në Bashkinë Krujë.