1️⃣Njoftimin ne Drejtorine se Pergjithshme te Tatimeve mbi pezullimin e aktivitetit tuaj ekonomik permes plotësimit të formës online në llogarine tuaj në linkun:

➡️https://efiling.tatime.gov.al/cats_public/Account/LogOn

➡️ Çështjet e mia

➡️Dergimin e njoftimit tuaj me arsyet perkatëse

2️⃣Ky rekomandim bëhet me qellim që biznesi juaj te kualifikohet per te perfituar nga “Plani i Garancise Ekonomike” te qeverisë shqiptare kundër pasojave te COVID-1