LISTA E PRIORITETEVE 2018

BUXHETI 2018

PLANI I TË ARDHURAVE 2018

REGJISTRI I PARASHIKIMIT PER PROKURIMET PUBLIKE- 2018

Regjistri i Realizimit 2018

  Të ardhurat e mbledhura në vitin 2018 = 339.775.478 lekë

 Niveli i investimeve për vitin 2018         = 340.329.600 lekë