Në rendin e ditës çështjet për tu diskutuar janë:

1. Projekt-Vendim për miratimin e buxhetit të vitit 2018 të Bashkisë Krujë.

2. Projekt-Vendim për miratimin e listave, dokumentave dhe vlerës për dëmet e shkaktuara në familjet e territorit të Bashkisë Krujë nga reshjet e shumta dhe përmbytjet e lumejve Zezë dhe Gjole në datën 01/12/2017.

3. Projekt-Vendim për miratimin e kalendarit të përgatitjes të buxhetit 2019 dhe afatmesëm 2019-202