Në rendin e ditës çështjet për tu diskutuar janë:

1. Projekt – Vendim për miratimin e paketës fiskale të vitit 2018.
2. Projekt – Vendim për numrin limit të punojësve të Bashkisë
3. Projekt – Vendim për ndryshim destinacioni të fondit.
4. Projekt – Vendim për privatizim.
5. Projekt – Vendim për Emergjencat Civile.
6. Projekt – Vendim për familjet e pastreha (Komisioni).
7. Projekt – Vendim për familjet e pastreha (Pikëzimi).
8. Projekt – Vendim për familjet e pastreha (Të ardhurat).
9. Projekt – Vendim për tituj nderi.
10. Projekt – Vendim për ndihmat ekonomike (Të Dhjetorit).
11. Projekt – Vendim për ndihmat ekonomike P.A.K (Dhjetori)