Instituti i Kulturës Rome në Shqipëri dhe Bashkia Krujë janë duke zbatuar inisiativën “Advokuesit e Rinj për Shërbime Publike Cilësore dhe Gjithëpërfshirëse” duke shfrytëzuar metodat e Edukimit Bashkëmoshatarë (peer to peer) dhe raportimit ne komunitet (reporting in the field).

Inisjativa zbatohet në kuadrin e projektit “Leave No One Behind” (LNB), një Program i Përbashkët i Kombeve të Bashkuara i financuar nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) dhe zbatuar nga katër agjenci të Kombeve të Bashkuara UNDP, UNFPA, UNICEF dhe UN WOMEN, në partneritet me Qeverinë Shqiptare. Ky program synon të fuqizojnë personat e disavantazhuar në Shqipëri për të patur akses të barabartë në shërbimet dhe mundësitë publike, të ndikojnë në vendimmarrjen publike dhe të rrisë llogaridhënien e personave përgjegjës”.

Më konkretisht në këtë takim Grupi i Advokueseve te Rinj ngriten problemin e mungeses se rampave ne institucionet lokale dhe rruge nepermjet videove, fotove dhe inskenimeve. 

Ne fund te aktivitetit perfaqesues te bashkise Kruje shprehen gatishmerine per ta ngritur si problematike tek eproret e tyre si dhe te marrin masa ne projektet urbanistike te planifikuara.