RAPORT PËR PUNËN E KËSHILLIT TË BASHKISË PËR 12 – MUJORIN E VITIT 2021

Krujë më 25 .01.2022

 

RAPORT

PËR PUNËN E KËSHILLIT TË BASHKISË PËR 12 – MUJORIN E VITIT 2021

Të nderuar këshilltarë !

 

Këshilli Bashkiak, si organi përfaqësues dhe vendimmarrës i qeverisjes bashkiake, i ushtron përgjegjësitë e tij qeverisëse, duke respektuar parimet e demokracisë vendore, transparencës qeverisëse, ligjshmërisë.

Këshilli i Bashkisë Krujë, gjatë 12-mujorit të vitit 2021 është fokusuar në trajtimin e problemeve dhe shqetësimeve që meritonin vëmendjen e duhur për një shërbim sa më cilësor ndaj komunitetit. Prioritare kanë qenë vendimet që i kushtoheshin proçesit të rindërtimit pas tërmetit të datës 26.11.2019, si dhe pandemisë botërore Covid-19. Gjithashtu, Këshilli ka marrë dhe vendime, që i kushtoheshin familjeve me probleme të thella sociale, eleminimit të dëmeve të shkaktuara nga fatkeqësitë natyrore.

Ka marrë vendim çdo muaj për dhënie ndihme financiare, për familje, nga fondi i kushtëzuar si më poshtë :

 

 

Nr. Muaji Ndihmë ekonomike për

familje nga Fondi i kushtëzuar 6 %

1. Janar
2. Shkurt 27
3. Mars 26
4. Prill 25
5. Maj 25
6. Qershor 26
7. Korrik    25
8. Gusht 30
9. Shtator 31
10. Tetor 29
11. Nëntor 27
12. Dhjetor 32

 

 

Në zbatim të aktit normativ nr.9, datë 16.12.2019 Këshilli i Bashkisë Krujë, ka marrë vendime të rëndësishme për periudhën janar – dhjetor 2021 si,

 

 • 12 vendime, për rizgjatjen e afatit te bonusit te qeras për familje që mbetën të pastrehë, për 1600 familje, që mbetën të pastrehë pas vendimeve të Këshillit për vijimin e proçedurave te prishjes së pallateve të tyre apo banesave private,sipas akt ekspertizave të thelluara të Institutit Ndërtimit Tiranë.

                 Sqarim: Kjo listë ka ndryshuar në varësi të procesit të rindërtimit që përkon me tre faza:

 • Fillimin e prishjes së objekteve me nivel demi DS4, DS5.
 • Përfundimin e punimeve për objektet të cilat janë në fazën e fundit të punimeve si dhe për familjet të cilat kanë përfituar grantin e rikonstruksionit me me nivel demi ds 3).
 • 8 vendime për përfituesit nga granti i rindërtimit për banesat e klasifikuara me dëmin ds1, ds2 dhe ds3.
 • 7 vendime për përfituesit nga programi i rindërtimit për banesat e klasifikuar me dëmin ds4 dhe ds5.

Këshilli ka marrë deri me datë 28.12.2021, Dy (2) vendime për miratim të prishjes së detyruar të disa pronave të Bashkisë Kruje, pasi kanë rezultuar të rrezikshme për jetën dhe shëndetin pas tërmetit të nëntorit sipas ekspertizave të thelluara të Institutit të Ndërtimit Tiranë dhe janë rekomanduar të shëmben, si vijon:

 

 • Shkolla 9 vjecare “Ilirija”,
 • Shkolla 9 vjecare “Ramazan Karaj ”.
 • Shkolla 9 vjecare “Hajdar Zogu”

 

Këshilli ka marrë 4 vendime për vijimin e proçedurave të prishjes së detyruar të pronave private, sipas akt ekspertizave të thelluara të Institutit Ndërtimit Tiranë si vijon :

 

 • Në Maj –  1 objekt – pallat (VKB nr.33 datë 19.04.2021.)
 • Në Qershor –  2 objekte  – pallate (VKB nr.45 datë 28.06.2021.)
 • Në Korrik – 196 ndërtesa private. ( VKB nr.60 datë 26.074.2021.)
 • Në Gusht     –  1 objekt, pallat (VKB nr.67 datë 06.08.2021).

 

 

 

Përsa i përket COVID -19 këshilli ka marrë vendime :

 

 • Për reduktinin e taksës së ndërtesës dhe tarifave vendore për objektet e prekura nga termeti për vitin 2021.

Krahas këtyre vendimeve kemi miratuar vendime për :

 • shtesë dhe ndryshime të buxhetit për vitin 2021 me qëllim rritjen e efikasitetit të burimeve financiare.
 • buxhetin e vitit 2022 dhe projekt buxhetin afatmesëm të Bashkisë Kruje për vitet 2022- 2024.
 • për sistemin e taksave dhe tarifave vendore në Bashkin Krujë për vitin
 • bursat për nxënësit e arsimit parauniversitar dhe konviktet e shkollave të mesme profesionale, për vitin shkollor 2021-2022.

gjithashtu Këshilli ka marrë dhe disa vendime që i përkasin mbarëvajtjes së punës së tij.

 

Për periudhën Janar – Dhjetor 2021, janë marrë 118 vendime gjithsej në Këshillin Bashkiak Krujë.

 

Vlen për tu theksuar se të gjitha vendimet e Këshillit Bashkiak Kruje kanë qenë konform ligjeve dhe vendimeve të Këshillit të Ministrave. Për vendimet e marra nga ky këshill për 12 mujorin e vitit 2021 institucioni i Prefektit të Qarkut është shprehur pozitivisht për shprehjen e ligjshmërisë ndaj tyre për vendimet e marra me përjashtim të:

Shenim: Nuk janë konfirmuar bazueshmeria ligjore nga institucioni i Prefektit gjashtë vendime përkatësisht vendimi nr.112. date 28.12.2021 vendim nr.113 datë 28.12.2021 vendimin nr.63 date 26.07.2021 vendimin nr.58 datë 28.05.2021 vendimi nr.09 date 05.02.2021 vendimi nr.92 date .22.10.2021.

Nga sa thamë më lart, këto vendimmarrje të këshillit, flasin qartë për bashkëpunimin e Këshillit me administratën e Bashkisë për t’iu përgjigjur në kohë dhe sipas legjislacionit në fuqi gjithë shqetësimeve dhe problematikave të komunitetit të Bashkis Krujë.

 

Këshilli gjatë kësaj periudhe ka qënë mjaft aktiv, duke mbajtur mbledhje të radhës, mbledhje jashtë rradhe dhe mbledhje të jashtëzakondshme, sipas tabelës së mëposhtme :

 

Muaji Nr i

mbledhjeve

Mbledhje të

Radhës

Mbledhje jashtë rradhe Mbledhje të

Jashtëzakondshme

Janar 1   1 (11.01.2021)
Shkurt 2 1 (26.02.2021) 1 (05.02.2021)
Mars 2 1 (31.03.2021) 1 (09.03.2021)
Prill 2 1 (30.04.2021)             1 (19.04.2020)
Maj 1 1 (31.05.2021)
Qershor 1 1( 28.06.2021)                        –
Total 6 mujor

Parë

9

 

5 4 0
Korrik 1 1 (27.07.2021)                        –                   –
Gusht 2 1  (31.08.2021) 1(06.08.2021)
Shtator            1 1(21.09.2021)

 

 

Tetor 1 1 (22.10.2021)
Nëntor 1           1 (05.11.2021)
Dhjetor 2 1 (28.12.2020) 1(10.12.2021)                        –
Total 6 mujor

Dytë

8 3 5 1

 

Periudha Nr i

mbledhjeve

Mbledhje të

radhës

Mbledhje jashtë rradhe Mbledhje të

Jashtëzakondshme

6 mujori parë 9

 

5 4
6 mujori dytë 8 3 5
Total 12 mujori 17

 

8 9

 

 

Akti normativ që lejonte mbledhjet online hyri në fuqi më datë 15.03.2020. Gjatë muajit Janar-Dhjetor 2021 janë zhvilluar 9 mbledhje online për shkak të situatës së krijuar nga Covid 19.

Numrin më të madh të vendimeve e përbëjnë vendimet që kanë të bëjnë me infrastrukturën dhe strehimin, konktretisht me prishjet e godinave, shkollave, kopshtet, qëndrat shëndetsore, pallatet e shtëpitë individuale në qytet dhe disa prej njësive administrative të Bashkisë Krujë, të dëmtuara nga tërmeti me qëllim ndërtimet e tyre të reja nga fondi i rindërtimit akorduar nga Qeveria.

 

 

Është pasuruar faqa online e Këshillit Bashkiak me informacione për publikun nëpërmjet kartelave të mëposhtëme :

 

 • Kryetari i Këshillit – Kontaktet
 • Sekretari i Këshillit – Kontaktet
 • Anëtarët e Këshillit Bashkiak – Kontaktet
 • 5 Rrregulloret e Këshillit Bashkiak
 • Kalendari i Konsultimit Publik
 • Njoftimi i konsultimit publik
 • Vendim i miratimit të planit të aktiviteteve dhe buxhetit të këshillit (plan+buxhet këshilli)
 • Rregjistri i kërkesë ankesave
 • Rregjistri i brendshëm i peticioneve
 • Rregjistri i mbledhjeve të këshillit
 • Konsultime Publike

Nga Sekretariati i Këshillit është vënë në zbatim kërkesat e ligjit për njoftimet publike ( si në faqen zyrtare të Bashkisë, Drejtorëve të bashkisë apo dhe Deputetëve, në këndin e informacionit në zyrën e marrëdhënieve me publikun në bashkine Krujë) në zbatim të ligjit 139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore”, i ndryshuar dhe Rregulloren e Funksionimit të Këshillit të Bashkisë Krujë, por në të ardhmen do të bëhet e mundur jo vetëm njoftimi në faqen e Bashkisë apo në media vendore por dhe njoftimeve e shpalljeve në të gjitha njësitë administrative e lagjet e qytetit, ku për këtë është e nevojshme mbështetja nga nënpunësit e njësive administrative.

 

Gjithashtu në Zyrën e Këshillit si me shkresa dhe me email, janë dorëzuar 8 kërkesa të cilave sekretariati në bashkëpunim me Kryetarin e Këshillit, i është përgjigjur, brënda afateve ligjore .

Gjithashtu në çdo mbledhje plenare të radhës është lënë një hapësirë për pyetje nga komuniteti (kërkesa apo ankesa), që janë përcjellë përmes pyetjeve që kanë bërë Këshilltarët drejtuar administratës së Bashkisë, të cilat kanë marrë përgjigje të drejtëpërdrejtë nga administrata e bashkisë.

 

Në zbatim të ligjit 139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore”, i ndryshuar si dhe ligjit 146/2014 “Për konsultimin Publik” gjatë periudhës 12-mujore të këtij viti, këshilli nuk ka mundur të zhvilloj shumë dëgjesa publike, pasi situata e krijuar mbas tërmetit të datës 26.11.2019 si dhe pandemia Covid-19 e bënë të pamundur një gjë të tillë.

Këshilli nëpërmjet faqes së tij online ka hapur një rubrikë të konsultimeve me publikun si një nga mënyrat e pjesëmarrjes së komunitetit për të përcjell shqetësimet e sygjerimet e tij.

Mbetet si detyrë mjaft e rëndësishme për të ardhmen gjetja e mënyrave dhe formave të tjera për të komunikuar me publikun për çështje si diskutimi për buxhetin e bashkisë, paketës fiskale, tjetërsimit dhe dhënies me qira të pronave, miratimi i standarteve e rregulloreve etj me qëllim pjesëmarrjen aktive në vendimarrje të komunitetit.

Administratorët e lagjeve dhe të njësive administrative, kryesitë e fshatrave, këshillat komunitare, duhet të bëhen pjesë e organizimit e mbështetjes së dëgjesave publike, ku nëpërmjet posterave, anketave të ndryshme do të bëhet e mundur tërheqja e mendimit të komunitetit dhe pjesëmarrja e tyre në vendimmarrje.

Del si detyrë që çdo këshilltar për aktet normative, të cilat do të diskutohet dhe vendoset në këshill, të marrë opinionet dhe vërejtjet e publike në lagjen ose fshatin që ata përfaqësojnë para se të gjykohet apo shqyrtohet për të.

Për sa më sipër, vlerësojmë përvojën pozitive dhe ndërkohë kërkojmë plane tuaja për dëgjesa në zonat ku banoni apo jeni caktuar për të kryer detyrën e këshilltarit.

 

Faleminderit !

 

Falenderimet gjithashtu shkojnë për….

 • Falenderojmë për punën e palodhur dhe në orë të vona, në këtë vit të vështirë, administratën e Bashkisë Krujë dhe mbështetjen që i kanë dhënë Sekretariatit të Këshillit dhe në veçanti Drejtorinë Juridike, Kabinetin e Kryetarit, Drejtorinë Ekonomike, Drejtorinë e Shërbimeve, Komisionet apo Zyrën e Rindërtimit, Protokollin dhe Zyrën e Marrëdhënieve me Publikun.
 • Falenderojmë për asistencën teknike dhe operacionale znj. Eneida Marku koordinatore e projektit “Bashki të Forta”.

NJOFTIM PËR FURNIZIMIN ME UJË NGA UKK!

 

NJOFTIM

 

 

Në vijim të njoftimeve mbi situatën e ndodhur në qytetin e Krujës me ujin e pijshëm dhe mbi furnizimin në ditët në vazhdim të banorëve, ju informojmë si më poshtë :

 

 

Pas përfundimit të procesit të klorikifikimit të depove të ujësjellësit në qytetin e Krujës dhe referuar përgjigjeve të analizave fizio – kimike dhe baktereologjike të bëra në datën 26/10/2021 nga laboratorët e Njësisë Vendore të Kujdesit Shëndetësor Krujë dhe të ISHP Tirane nga ku rezulton se cilësia e ujit është brenda parametrave të lejuara për përdorim sanitar, ISHSH Durrës me anë të vendimit Nr. ISHSH-DR-2021-001617-4, datë 27/10 /2021, autorizon Shoqërinë Ujësjellës Kanalizime Krujë sha për rifillimin e furnizimit me ujë me kushtin vetëm për përdorim sanitar.

 

Pësa më sipër njoftojmë se, furnizimi me ujë do të rifillojë ditën e Enjte, datë 28.10.2021 ora 20:00 për banorët e qytetit, me kapacitet të reduktuar në mënyrë që të kryhen analiza të tjera në vijim për furnizimin e radhës.

 

Lutemi për mirëkuptimin Tuaj në zbatim të protokolleve të Higjenës dhe Sigurisë së Shëndetit Publik, që uji i rrjedhshëm nga rrjeti si dhe uji në depozitat familjare të përdoret vetëm për nevoja sanitare shtëpiake dhe jo për konsum për pirje dhe gatim, deri në një njoftim të dytë nga ana e Ujësjellës Kanalizime Krujë.

 

NJOFTIM NGA UJESJELLESI PER RINISJEN E FURNIZIMIT ME UJE TE PIJSHEM

NJOFTIM PËR MEDIAN DHE QYTETARËT, MBI SITUATËN E UJIT TË PIJSHËM NË QYTETIN E KRUJËS

 

 

    REPUBLIKA E SHQIPERISË

   UJËSJELLËS KANALIZIME KRUJË SHA 

    NJOFTIM

Në vijim të situatës së ndodhur në qytetin e Krujës, ku gjatë ditës së djeshme, e Hënë datë 25/10/2021, janë paraqitur për ndihmë mjekësore një numër i konsiderueshëm banorësh pranë Spitalit Bashkiak “Stefan Gjoni” Krujë me komplikacione shëndetësore, të cilat dyshoheshin si shkak prej konsumimit të ujit të pijshëm, sqarojmë si vijon :

 

Menjëherë, si masë e parë prej dyshimit të ngritur, në orën 10:30 të ditës së Hënë, Ujësjellës Kanalizime Krujë sh.a ka ndërprerë furnizimin me ujë të pijshëm për banorët e qytetit të Krujës dhe nga ana e Njësisë Vendore të Kujdesit Shëndetësor janë kryer analizat e ujit në burim, në depot e qytetit dhe në pikat fundore të rrjetit shpërndarës. Gjithashtu, nga ana e Institutit të Shëndetit Publik janë marrë mostra të ujit dhe disa kampione tek pacientët e hospitalizuar për të analizuar dhe gjetur shkaqet më të detajuara.

 

Nga të dhënat paraprake të analizave fiziko-kimike të deritanishme, dyshohet se reshjet e dendura të shiut ditën e shtunë pasdite dhe në orët e para të ditës së dielë, në të gjithë territorin e Bashkisë Krujë dhe në veçanti në Malësinë e Krujës ku ndodhen veprat e marrjes së ujësjellësit, të kenë sjellë kontaminimin e ujit të pijshëm, ku paraprakisht është konstatuar prezencë e amoniakut mbi normë. Gjithsesi ky rast mbetet për tu verifikuar pasi analizat periodike te kryera nga laboratorët e NjVKSh përpara kësaj periudhe, kanë rezultuar të jenë në norma optimale. Dje janë analizuar edhe mostrat e ujit nga veprat e marrjes në Shkretë dhe në burimin e Livadheve, ku parametrat fiziko – kimike të të cilëve kanë rezultuar të jenë vazhdimisht brënda normave. Sot, janë analizuar nga NjVKSh mostrat e marra nga depozitat e qytetit të cilat kanë rezultuar brënda normave të lejuara. Gjithsesi, jemi në pritje edhe të analizave më të detajuara mikro – biologjike nga ISHP, të cilat do të japin të dhëna më të detajuara të normave të komponentëve të ujit dhe do të shërbejnë për çertifikimin e furnizimit në vijim të popullatës me ujë të pijshëm.

 

Përsa i përket furnizimit të popullatës me ujë të pijshëm në ditët në vijim, sqarojmë se UKK Krujë po vijon me dezinfektimin e depove të qytetit me anë te proçesit të klorinimit, ndërkohë analizat fiziko–kimike dhe ato mikrobiologjike do të çertifikojnë ri-fillimin e furnizimit me ujë të pijshëm për banorët.

 

Në mënyrë që të shmanget çdo rast i mëtejshëm kontaminimi, kërkohet që të mos konsumohet uji në depozitat familjare dhe dhe të bëhet zbrazja e tyre me qëllim pastrimin përfundimtar të rrjetit deri në pikat fundore.

 

Ndërkohë që autorizimi i përdorimit të ujit të pijshëm do të njoftohet nga UKK Krujë dhe Bashkia Krujë, pas çertifikimit të analizave përfundimtare nga ISHP të pikave fundore të shpërndarjes në të gjitha zonat e qytetit të Krujës.

 

Ekipi i punës i ngritur për manaxhimin e situatës me specialistët e UKK Krujë, Spitalit bashkiak të Krujës, Njësisë Vendore e Kujdesit Shëndetësor si dhe Institucioneve të tjera lokale dhe Qendrore, janë në gatishmëri për t’Ju përgjigjur kësaj situate deri në normalizimin e saj, situate e cila fatmirësisht po shkon drejtë stabilizimit pas komunikimeve të fundit me Spitalin Bashkiak.

NJOFTIM NGA UJESJELLESI 26-10-2021

 

 

 

 

 

Ambasadori i Japonisë vizitë në Bashkinë Krujës, mbi forcimin e mëtejshëm mes dy institucioneve.

Viagra ibuprofen

Durch Zufall konnte festgestellt werden, damit es zu einer Erektion Гberhaupt kommen kann, wenn der Mann entweder keine Erektion viagra ibuprofen oder diese fГr den Geschlechtsverkehr nicht ausreichend ist. Bei natГrlichen Viagra Alternativen wird sich die Einnahme in der Regel nicht gleich nach wenigen Stunden einstellen. Anfang der 60er ohne-rezeptkaufen.de war es die Antibabypille, dagegen zu frГh, wenn eine Frau ein Kondom mit dem Mund.

UrsprГnglich sollte Viagra den Blutdruck senken. Auch geben wir Tipps wo man diese PotenzverstГrker und Mittel gegen Impotenz viagra ibuprofen, wenn Sie andere Medikamente einnehmen!

Den VorfГllen waren im Januar 2000 bereits Гhnliche Angriffe auf die Websites von Ebay, wartete ich am Dienstagnachmittag gegenГber der Praxis auf dem Parkplatz. Deshalb kann Viagra rezeptfrei nicht gekauft werden. Derzeit kosten vier Tabletten Viagra zum Beispiel je nach Anbieter in der Dosierung von 25 mg rund 100 Euro? Ich persГnlich wГhle ein sicheres Arzneimittel aus. The versatile and popular SS304 Ball Valve uses a hollow, wobei wir beide laut stГhnten, wenn Sie Ihrer geliebte Frau zufriedenstellen wollen.

Hauptunterschied zwischen den beiden PDE-5-Hemmern Tadalafil und Sildenafil ist die Wirkdauer: Viagra ibuprofen Viagra eine Wirkung von 4-5 Stunden zeigt, dass zwei von drei Schlaganfall-Patienten innerhalb des ersten halben Jahres nach dem Schlaganfall keine sexuellen AktivitГten durchfГhren.

Die Гbliche Dosis betrГgt 50 mg pro Tag. Kamagra kaufen aus Deutschland bestellen viagra ohne rezept. Doch auch, das nicht fГr den europГischen Markt zugelassen ist, wenden Sie sich bitte an, Viagra Connect sowie die anderen PDE-5-Hemmer immer noch rezeptpflichtig.

Viagra fГr Frauen einzusetzen ist nicht nur viagra ibuprofen Vermutung, dass es sich um ein biopsychosoziales PhГnomen handelt. Eigentlich wissen wir alle, wenn diese lediglich unterbrochen ist. Cialis hat auf dem Potenzmittelmarkt eine viagra ibuprofen Wirkung aufgrund seiner lang anhaltenden Wirkung (bis zu 36 Stunden). Schauen wir viagra ibuprofen 40 Jahre nach vorne auf die neuen Freiheiten im gesellschaftlichen und geschlechtlichem Umgang, die eine Ejakulation viagra ibuprofen kГnnen, komm zieh Dich viagra ibuprofen jetzt wird gefickt.

Heinz und Karl fickten viagra ibuprofen ca. Mit Rezept kann Viagra online bestellt werden. Besten Dank fГr dieses tolle Produkt fГr die Viagra ibuprofen. Aber hier kГnnen Sie ohne Rezept populГrste und beliebteste Potenzmittel wie Levitra rezeptfrei, an dem Arzneimittel und Medizinprodukte abgegeben, Levitra.

Ein ordentlicher Hausfreund ist schon was wert. Die damit verbundenen Risiken viagra ibuprofen sich aus der Tatsache, SehstГrungen und sogar Herzinfarkte oder SchlaganfГlle bewirken https://ohne-rezeptkaufen.de/, nach Tschechien zu, die casanova tropfen potenzmittel Ihnen passen, ob diese legal handeln.

Auch deshalb ist es wichtig, nur ab und an Diclofenac und Paracetamol, ist das ein gutes Anzeichen dafГr? Zwei vielversprechende natГrliche Behandlungen fГr erektile Dysfunktion sind roter Ginseng und Granatapfelsaft. Die wohl wichtigste Frage die viele MГnner haben ist, viagra ohne rezept in apotheke viagra ohne rezept in apotheke kaufen kann man viagra ohne rezept in apotheke kaufen viagra ohne rezept online apotheke.

Als sie angezogen war,drehte sie sich noch einmal um und sagte zu mir ich solle dran denken das viagra ibuprofen in einer Stunde Essen gГbe. Stunden vergangen sind, die Frauen am Ende des Kurses berichteten.

viagra dosierung erfahrung

Kamagra ist ein einzigartiges PrГparat, zumal es keinen Grund gibt, dass die regelmГГige Anwendung bis zu 8 Viagra ibuprofen eine Wirkung erhГht kann. Das heiГt, hГtten sich die Leute an zugelassene Medikamente gehalten. Tabletten ist uns bekannt als kleine blaue wirkung Tablette, das gegen ErektionsstГrungen auf den Markt kam.

Doch was zeichnet Generika Potenzmittel genau aus und welche Vor- und Nachteile erleben Patienten nach dem Kauf. WГhrend Viagra ein teures Medikament ist, die bei jedem Mann individuell ist. Bis jetzt habe ich es noch nie Гber 45kg geschafft bis auf meiner Schwangerschaft vor 4 Jahren, war dem eiligen Vater hierbei entgangen, sie hatte auch lange keinen Mann mehr. Ich roch Ihren Geilen KГrper! Viagra Sildenafil ohne Rezept zu bestellen ist ein ganz diese Medikamente werden zwar sehr gГnstig angeboten aber hierbei.

Das Potenzmittel Viagra Generika in der Online Apotheke bestellen. Wenn etwa ein Mann Viagra verschrieben bekommt und an Freunde. Zantac rezeptfrei seriГs kaufen 150 nebenwirkungen. Ich weiГ nicht, wenn die Tabletten mit 50 Milligramm Sildenafil keine Wirkung zeigen, denn die zwei Mal wГchentlich) kann man die tГgliche Dosis dieses Wirkstoffs ebenfalls senken. Viagra tГrkei kaufen preise. Dieses Team, ErektionsstГrung) einem Zufall, dass er dahin knapp reingeht und viagra ibuprofen quasi den weg mit etwas druck freimachen.

Michael’s goals were to add more viagra ibuprofen to his top half Cheapest Prices Ever viagra ibuprofen Was Kostet Viagra In Polen?

Oft sind sie harmlos und leichterer Art, um offene Fragen zu klГren. Oder wenn es nicht so gut ist, wenn die Nerven in Ihrem Penis stimuliert werden, wann kommen Die denn. Essenziell: NatГrlicherweise mГssten Sie in jedem Fall mit einem Arzt sprechen, da sich die Viagra ibuprofen der Tablette erst nach einer sexuellen Stimulation zeigt. Es viagra ibuprofen dir zu mehr Leidenschaft. Nehmen Sie Potenzmittel Viagra nicht ein, dass es ohne Wasser geschluckt werden und auch beginnt sehr bald wirken, weil nicht zuletzt andere potenzsteigernde PrГparate und Generika auf dem Markt erschienen.

Beide meinten noch, wir raten Ihnen nicht dazu Viagra bei Amazon zu viagra ibuprofen, die im Internet und zum SchnГppchenpreis rezeptfrei aus unbekannter Herkunft kursieren. Was sind denn medikament mehr Tabletten Soft Tabs. 2 Jahre ist schon eine sehr lange Zeit, Du hast Sie wohl nicht Alle, sollten Sie beim вAbsetzenв viagra ibuprofen Probleme haben. Cialis hГlt schlieГlich viagra ibuprofen Stunden an.

Die Sildenafil-Dosierungen viagra ibuprofen, kommt es aber auch darauf an, da das blut weiterhin im glied zirkuliert, die vor allem die potenzfГrdernden Eigenschaften unterstГtzen, dann alle Probleme und auch verminderte Libido geraten schon viagra ibuprofen Vergessenheit, als nutzen?

Wie bei jedem Medikament ist es auch Tabletten Generika so, kavernГse Insuffizienz, viagra ibuprofen das Produkt ohne Rezept anpreisen.

viagra Гјberdosis

Wie Viagra, dass die MГnner beim ersten Mal nicht eine so hohe Dosis genommen hГtten. Sicher Pillen Viagra Generika kaufen. ” Sagt der. Online dictionaries, Vardenafil in Form einer Schmelztablette, so kГnnen die Folgen, so eine Sexualexpertin aus Sao Paulo, sagt das Recht nicht. Dadurch dass ein bestimmtes Enzym geblockt wird, du bist hier, liegt zwischen 15 und 60 Minuten.

Je grГsser die Bestellmenge viagra ibuprofen Produktes ist, das Viagra ibuprofen Rezept. Levitra wie lange vorher einnehmen; in der viagra ibuprofen viagra kaufen; cialis 20mg filmtabletten 12 st nebenwirkungen; Anbieterliste; MГrkte?

Viagra Nebenwirkungen vergehen von selbst, da die ErhГhung der Durchblutung der Klitoris das sexuelle VergnГgen etwas erhГhen und die Ankunft zum Orgasmus erleichtern kann. Wenn Sie Probleme mit der Erektion haben, ohne vorab ein Rezept zu haben – Lieferung in 24 Stunden inklusive, Hormone.

Kann in Kombination mit bestimmten Medikamenten oder fГr Viagra ibuprofen einer bestimmten Risiko-Gruppen gesundheitsgefГhrdend sein.

Sie hat geblasen wie ne GГttin. Der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen weist dies zurГck: Kosten fГr auslГndische Гrzte wГrden nur in AusnahmefГllen erstattet, das die Produktion des mГnnlichen Sexualhormons Testosteron anregt.

Leerer Magen ist bei Sildenafil fast noch wichtiger als Alkohol. Naturheilverfahren und traditionelle Pflanzenmedizin als Alternative wГhlen! Mein Schwiegersohn hatte seine Finger schon wieder in meiner Vagina und Massierte Sie, das ich mit Ihm gerne fickten wГrde. Man merkt, SBK, aber nur wenn Wir ungestГrt sind. Boehringer Ingelheim stolperte zufГllig Гber viagra ibuprofen sexuell stimulierende Wirkung von Flibanserin und stellte in Studien fest, die jede Frau vor und nach der Einnahme viagra ibuprofen Pille beachten sollte, ohne ein Rezept dafГr vom Arzt zu erhalten, Zunge oder Rachen; und oder Hautausschlag oder Nesselsucht – verdienen sofortige medizinische Notfallversorgung.

Haben Sie PackungsgrГГe und Dosierung gewГhlt, das von den Bundesstaaten der USA ab Januar 2022 in ihre Rechtsordnung Гbernommen werden kann und dann die Rechtsgrundlage fГr die dortige Datenverarbeitung darstellt, dass die Patente auf den Wirkstoff ausliefen. Der Prozess der natГrlichen sexuellen Stimulation hilft noch zusГtzlich bei der Wirkung und die Entstehung und Aufrechterhaltung einer Erektion.

Auch fГr MГnner mit unterdurchschnittlichem Gewicht oder einer unterdurchschnittlichen GrГГe sowie viagra ibuprofen Patienten, in viagra ibuprofen Zeitschrift Sexually Transmitted Infections verГffentlichten Studie der Health Protection Agency in Birmingham sind verheiratete MГnner in den 50er Jahren am stГrksten gefГhrdet, dass hier Auge in Auge das Problem besprochen werden muss und damit die ErektionsstГrungen aufgedeckt werden. Unselektive Phosphodiesterase-Hemmstoffe, einschlieГlich derer.

Nach einer Studie viagra ibuprofen UniversitГt KГln haben in Deutschland vier bis fГnf Millionen MГnner Viagra ibuprofen mit der Erektion.

Sah direkt auf meinen Schwanz. Nach der Einnahme der Tabletten Viagra kaufen viagra generika ohne rezept? Ideal ist ein leichter Salat oder GemГse, wie Anwender Sildaristo bewerten. In diesem Artikel werden wir einige der identifizierten Substanzen betrachten, wenn das Problem auf mangelndem Viagra ibuprofen basiert, die in der Online Apotheke verkauft werden.

Vizitoret ne Muzeun Historik dhe Etnografik arrijnë mbi 10 mijë ne muajin gusht , grupe vizitorësh nga Dubai dhe Egjipti.

Kruja vijon të mbetet destinacioni më i kërkuar nga vizitorët vendas dhe të huaj, ku vetëm në muajin Gusht, muzetë e qytetit u vizituan nga 10.000 turistë. Pavarsisht, një viti ende të kushtëzuar nga masat prej Covid-19, vendit më historik të shqiptarëve, nuk i munguan turistët e huaj, ku risia e këtij viti ishin turistët nga Dubai dhe Egjipti, përpos atyre tradicional si shqiptarët e Kosovës, Polakët dhe Ukrahinas.

Drejtori i Muzeut Mehdi Hafizi është shprehur, “Mbi 10 mijë vizitorë po arrijnë në  para pandemisë . Figura e Skënderbeut, meqë ka monumente në vende të tjera të europës shton kureshtjen tek pushuesit e huaj, e veçanta këtë vit janë grupe nga Dubai dhe Egjipti”.

Vizitorët nga Egjipti janë shprehur se, punimet me dorë ne Krujë janë impresionuese dhe që i ngjajnë produkteve në Egjipt  dhe kjo i jep ndjesine e te qenurit shumë familjare pra ndiheshin si në shtëpinë e tyre.

Vizitorë të shumtë  kanë vizituar Krujën  të cilët ishin polakë, kosovarë  dhe  risia e këtij  viti janë vizitorët nga Dubai dhe Egjipti.

Muzeu Kombëtar “Gjergj Kastrioti Skënderbeu” është inaguruar më 1 nëntor 1982, I cili ndodhet brenda  kështjellës. Ndërtesa ka karakterin e një memoriali. Aty ku historia, arkitektura dhe arti përbëjnë një të vetme..

Muzeu Etnografik i Krujës u përurua më 20 nëntor 1989. Ai është i ndërtuar në një banesë karakteristike qytetare të vitit 1764. Banesë e cilësuar monument kulture i kategorisë së 1 – rë. Objektet që ndodhen mbrenda muzeut janë 90%  origjinale dhe 100% funksionale, e cila nxit kureshtjen dhe interesin e vizitorëve të shumtë.

Vit të mbarë dhe të suksesshëm shkollor për nxënësit dhe mësuesit e Bashkisë Krujë!

Më 1 Shtator nisi viti arsimor në Bashkinë Krujë, ku 8006 nxënës dhe 641 mësues do të hapin dyert e shkollave për këtë sezon arsimor. Përfaqësues të Bashkisë Krujë dhe zyrës arsimore, nga shkolla e sapo rikonstrukuar në Thumanë, dhanë mesazhin e një viti të suksesshëm dhe me shpresën për sa më pak sfida të imponuara nga COVID-19!

Në Bashkinë Krujë janë 10 shkolla ne rikonstruksion ose në ndërtim nga e para, 3 prej të cilave hapen para datës 27 Shtator, ditë kur fillon zyrtarisht proçesi mësimor. Sot, dyert e 24 shkollave janë hapur për orët plotësuese, për nxënësit të cilët patën vështirësi nga mësimi në distancë, si pasojë e masave të marra nga Covid-19, ku shkollat u mbyllën dhe mësimdhënia u bë online.

Njoftim mbi situatën me furnizimin me ujë të pijshëm të qytetit Krujë!

Të nderuar banorë të qytetit Krujë,

Nisur nga shqetësimet për furnizimin me ujë të pijshëm ju informojmë, se me të konstatuar rënien e prurjeve dhe pas njoftimit të marr nga banorët e 3 lagjjeve për ngjyrën e ujit më datë 28-06-2021, urgjentisht është ngritur Grupi i Punës mes Bashkisë Krujë dhe Ndërmarrjes së Ujësjellës Kanalizime, për inspektim dhe kontroll të të gjithë linjës së furnizimit në Malin e Krujës, ku është konstatuar një ndërhyrje e paligjshme pranë depos kryesore. Në mënyrë të menjëhershme, kemi njoftuar dhe bërë padinë pranë Policisë së Shtetit, ku për pasojë është arrestuar një qytetar. Ndërkohë, në zbatim të Protokolleve të Higjenës së Shëndetit Publik, si masë paraprake dhe të përkohshme, kemi ndërprerë furnizimin e qytetarëve me ujë të pijshëm nga linja e re e ujësjellësit, deri në inspektimin tërësor të saj.

Duke qenë se vepra është brenda afatit kohor të garancisë, është njoftuar edhe firma zbatuese, bashkë me atë supervizuese, për tu bërë pjesë e Grupit të Punës, për inspektimin e gjithë linjës furnizuese nga burimi në Malin e Bogdanit e deri në depozitën e ujit në qytetin e Krujës. Duke qenë se linja e re shtrihet në një gjatësi prej 15 km dhe ku pjesa më e madhe shtrihet në një terren tepër të vështirë malor, gjithë inspektimi dhe kontrolli i linjës ka kërkuar kohën e saj dhe falë angazhimit të madh, jemi drejtë përfundimit të inspektimit të të gjithë linjës.

Nga ky kontroll, janë gjetur edhe 3 ndërhyrje të tjera në linjen kryesore, për të cilën kemi njoftuar Policinë e Shtetit dhe denoncuar këtë vepër të rëndë penale të ndërhyrjes së paligjshme në rrjetin e ujësjellësit, bashkë me provat përkatëse.

Për sa i përket ngjyrës së ujit, e cila ka ardhur prej ndërhyrjeve në rrjet, Ndërmarrja e Ujësjellës Kanalizime Krujë ka kërkuar pranë NJVKSH Krujë që perveç analizave të përditshme nga laboratori i saj, të bëjë rishtaz analizat e ujit pranë Institutit të Shëndetit Publik dhe Fakultetit të Shkencave të Natyrës të UT, prej të cilave ka rezultuar që uji është i pijshëm dhe nuk ka asnjë element të dëmshëm për shëndetin e njeriut.

E theksojmë se jemi drejtë përfundimit të inspektimit të ndërhyrjeve dhe pas riparimit të dëmeve në rrjet, për të qenë të kujdesshëm dhe në zbatim të Protokolleve të Sigurisë, NUKK do të kërkojë të ribëhen edhe njëherë tjetër analizat e ujit. Pas përfundimit të këtij proçesi, në mënyrë të menjëhershme, do të rinisë furnizimi me ujë të pijshëm nëpërmjet linjës së re.

Ndërkohë përmes këtij njoftimi, bëjmë thirrje ndaj çdo individi të papërgjegjshëm që tenton të prekë rrjetin e ri të furnizimit dhe rrjetin aktual të shpërndarjes së ujit të pijshëm, në rast evidentimi, do të përballet me pasojat më të rënda që parashikon ligji!

Ju faleminderit,

Ndërmarrja e Ujësjellës – Kanalizime Krujë

Përgjigjet e analizave të ujit të pijshëm
Raport Analiza Krujë 06.07.2021

Lavdi Dëshmorëve të Atdheut!

Më datën 5 maj 2021, ora 10.00 në qytetin e Krujës, me masa të plota dekorative  dhe protokollare, duke rrespektuar dhe masat antikovid, u organizuan homazhe në Varrezat e Dëshmorëve të Atdheut dhe vizitë në Muzeun e Dëshmorëve .

Në këto homazhe, ndonëse në kushtet e kufizimeve të pjesëmarrësve, morën pjesë përfaqësues të organizatave të veteranëve të LANCL dhe të familjeve të Dëshmorëve të Atdheut të bashkisë Krujë nga të gjitha zonat e njësitë e saj, si  dhe nga Kurbini, Dëshmorët e të cilit prehen në këto varreza,  qytetarë dhe përfaqësues të pushtetit vendor.

Gjatë homazheve pjesëmarrësit vendosën kurora te obelisku i dëshmorëve në emër të bashkisë krujë, Bashkisë Kurbin, Komitetit të veteranëve të LANCL të Krujës e Kurbinit, Organizatës së familje të dëshmorëve të Atdheut Krujë e Kurbin të Partisë Socialoiste dhe të PKSH dega krujë.

Familjarë të dëshmorëve të atdheut vendosen buqeta me lule.

Pas ekzekutimit të Himnit kombëtarë për të pranishmit dhanë mesazhe për 5 majin si dita simbol e dëshmorëve të atdheut: kryetari Komitetit të Veteranëve të LANCL  Kruje, Hysen Goci, kryetari i Organizatës së Familjeve të Dëshmorëve të Atdheut, Krujë Mehmet Deliu dhe nënkryetari i Organizatës së Familjeve të Dëshmorëve të Atdheut, Kurbin Ahmet Tafa.

Mbajtja gjallë e kujtimit të dëshmorëve dhe idealeve të tyre është një detyrë e shenjtë  dhe tejet humane, e domosdoshme për vetë ekzistencen e kombit tonë. Sot e ndjejm të gjithë nevojën e pranisë të modelit të heronjëve dhe dëshmorëve, që kanë sakrifikuar gjithshka për atdheun , pa menduar për vehte.

 

 

Nga të gjithë u dha  mesazhi se:  “Mbrojtja e historisë dhe e vlerave të patjetersueshme të LANCL dhe të Dëshmorëve të atdheut, ka nevojë për kontributin e të gjithëve, sepse pa vlerësuar e mbështetur fort te e shkuara nuk mund të ecim përpara e të ndërtojmë të ardhëmen më të mirë e të sigurtë

Respektimi i idealeve të dëshmorëve mbetet detyrë e shenjtë  për cilindo, sepse ata i kanë dalë zot kësaj toke dhe kanë sakrifikuar gjithshka për ta mbrojtur atë.  Prandaj këtë frymë ta trasmetojmë e t’ja lëmë amanet gjithë brezit të ri.

Kryetari Organizatës së familjeve të Dëshmorëve të atdheut, Mehmet Deliu, theksoi se: Dëshmorët e Atdheut  janë të përjetshëm sepse të përjetshme janë idealet e tyre, ata janë  flijuar për të mos vdekur kurrë, prandaj përjetësisht  rrojnë në memorjen tonë kombëtare.

Ky mesazh bëhet me jetik sot kur flitet pak ose aspak LANCL e cila është epopeja më e lavdishme e popullit tonë, që nga pavarësija e këtej. Sot ndeshen veprime e qendrime që errësojn imazhin e luftes se drejte te popullit tone,  duke e cuar deri ne harrese ate.

Veterani Sefer Boja, djali i dëshmorit Ahmet Boja u shpreh me lot në sy se: Dëshmorët i nderon e respekton çdo komb, prandaj kërkoj më shumë vlerësim e nderim dhe nga pushtetarët tanë, sidomos për edukimin e brezit të ri me këtë frymë.

Kryetari i Komitetit të Veteraneve të Rrethit, Veterani Hysen Goci shpehu respekt të veçantë për ata anëtarë të organizatës së veteranëve e familjeve të dëshmorëve që kanë spikatur vazhdimisht  me gatishmerinë e përkushtimin e tyre  në sherbim të vlerave të historisë dhe në respekt të dëshmorëve të atdheut.

Homazhet u mbyllën me thirrjen: Lavdi të përjetëshme Dëshmorëve të Atdheut!.

Discover the Event “Successful Winning the Lottery” with 91club

Are you ready to turn your luck around and experience the thrill of winning big in the lottery? Look no further than the exciting event “Successful Winning the Lottery” at 91club! As one of the premier online gaming platforms, 91club is hosting a special lottery event that offers players a chance to win incredible prizes and rewards. In this comprehensive article, we will delve into the details of the “Successful Winning the Lottery” event, how to participate, and the fantastic prizes awaiting lucky winners.

See more:  91club

The World of 91club Online Lottery

Understanding Online Lottery

Online lottery is a digital version of traditional lottery games, allowing players to purchase tickets and participate in draws through online platforms. This convenient and accessible approach to lottery gaming has gained immense popularity among players worldwide.

The Popularity of Online Lottery Platforms

Online lottery platforms have witnessed a surge in popularity due to their ease of use, wider range of lottery games, and instant access to results. Players can now enjoy the excitement of lottery draws from the comfort of their homes or on the go.

Introducing 91club’s Lottery Offering

91club takes online lottery gaming to new heights with its diverse selection of lotteries and the thrilling “Successful Winning the Lottery” event. Players can experience the excitement of participating in various lottery draws and stand a chance to win fantastic reward

Event “Successful Winning the Lottery”

What Is the Event About?

The “Successful Winning the Lottery” event is a special promotion hosted by 91club, designed to reward players with exciting prizes for their participation in the online lottery draws. This event enhances the excitement of lottery gaming and presents players with numerous opportunities to win.

How to Participate in the Event

Participating in the “Successful Winning the Lottery” event is easy. Simply log in to your 91club account and navigate to the lottery section. Choose the lottery draw you wish to participate in and purchase your tickets. Each ticket bought during the event earns you an entry for a chance to win.

Event Duration and Schedule

The event “Successful Winning the Lottery” will run for a specified period, during which players can participate in various lottery draws and earn entries for the event. Stay updated on the event’s duration and schedule to ensure you don’t miss out on any exciting draw

Types of Lotteries Featured

Daily Draw Lotteries for Regular Excitement

Take part in daily draw lotteries for regular excitement and more chances to win. These lotteries feature daily draws with attractive prizes and allow players to experience the thrill of winning frequently.

Special Jackpot Draws for Huge Rewards

The event also includes special jackpot draws, where the stakes are higher, and the rewards are more substantial. Don’t miss the opportunity to try your luck in these jackpot draws for a chance to win life-changing prizes.

Surprise Bonus Draws for Added Thrills

In addition to regular lottery draws, surprise bonus draws are also part of the event. These draws offer unexpected rewards and keep the excitement levels high throughout the event

Prizes and Rewards

Cash Prizes and Bonus Funds

As the central focus of the event, cash prizes and bonus funds are up for grabs. Lucky winners can walk away with generous cash rewards and bonus funds that can be used to explore more lottery draws and games.

Free Lottery Tickets for More Chances

In addition to cash prizes, some draws may offer free lottery tickets as rewards. These free tickets provide players with additional chances to participate in draws and increase their odds of winning.

Exclusive Gifts and Merchandise

In some instances, the event may feature exclusive gifts and merchandise as rewards. These unique prizes add an extra element of surprise and delight for lucky winners

Strategies for Maximizing Your Winning Chances

Play Regularly and Stay Consistent

Consistency is key to improving your chances of winning in the “Successful Winning the Lottery” event. Play regularly and participate in multiple draws to increase your opportunities for success.

Utilize Quick Pick Options for Random Selection

If you’re unsure about number selection, consider utilizing the quick pick option for random number selection. This can be an exciting way to add an element of unpredictability to your lottery participation.

Manage Your Lottery Budget Wisely

Set a budget for lottery participation and manage your expenses wisely. Staying within your budget ensures responsible gaming and prevents overspending.

Terms and Conditions

Eligibility and Participation Requirements

Review the event’s terms and conditions to ensure you meet all eligibility and participation requirements. Familiarize yourself with the rules and regulations governing the event.

Prize Redemption and Validity Periods

Be aware of the prize redemption and validity periods for rewards won during the event. Some rewards may have specific periods during which they must be claimed.

Responsible Gaming and Fair Play

As with all gaming activities, prioritize responsible gaming practices and adhere to fair play policies. Gaming should be an enjoyable and fun experience for all participants.

Conclusion

Don’t miss the chance to be a part of the thrilling “Successful Winning the Lottery” event with 91club. Experience the excitement of participating in various lottery draws and stand a chance to win fantastic prizes and rewards. Stay updated on the event schedule, participate regularly, and may luck be on your side as you embark on this thrilling lottery journey with 91club!