Kërkesat/ prioritetet e komunitetit si rezultat i plotesimit te pyetesorit

Kërkesat/ prioritetet e komunitetit si rezultat i plotesimit te pyetesorit te organizuar nga Keshilli Bashkiak si dhe pergjigjja nga administrata mbi perfshirjen e tyre ne projekt buxhetin 2022-2024.

Bashkia Krujë – Raport ne lidhje me sondazhin online – 2022-24

Shkresa nga administrata

Rezultatet e sondazhit